72329. lajstromszámú szabadalom • Fékgyorsító

lalmazza a (c) elzárószelepet, valamint az ezzel összekötött differenciális (d1 , d2 ) dugattyút. Ez utóbbi az elzárószerkezetet a (III), (IV) és (V) kamrákba osztja. „A? (III) kamra a (h) vezeték útján a fék­hengerrel, a (IV) kamra a tok falában kiképezett furatok útján a külső levegő­vel, az (V) kamra , pedig á (K)' átvivő­kamrával közlekedik. A fékhenger (1) dugattyúja ismert módon a kocsi fékru­dazatával áll kapcsolatban. Ha levegőnek a végigmenő (L) fékve­zetékből való kibocsátásával megindítjuk a fékezést, akkor a fékszelep (I) kamrá­jában uralkodó nyomás csökken úgy, hogy a dugattyú a (b) tolattyúval a 2. áb­rában föltüntetett fékezési helyzetbe megy át. Emellett az (L) fékvezetékből elágazó (l2 ) vezeték a (g) tolaítyú ürege útján az (e) vezetékkel, a (V) kamrával és a (K) átvivőkamrával közlekedik. A vezeték­levegő tehát azonnal megtölti a (K) kam­rát, miáltal a fékezőhatásnak a következő fékezőberendezésékre való átvitele ismert módon meggyorsíttatik. Egyúttal nyomó­levegő áramlik be a (H) se'gédlégtartály­ból a (b) tolattyú által föltárt (g) veze­tékbe, mely levegő megtölti a (B) fékhen­gert és az (i) dugattyút jobbra tói ja. Emellett a (III) kamrához menő (h) ve­zeték szabadul föl úgy, hogy a fékhen­gerbe jutó nycmólevegő a (d2) dugattyú alá is kerül Mihelyt a (III) kamrában uralkodó nyomás elegendő mértékben növekedeti, a differenciális (dl, d2) du­gattyú megemeltetik és a (c) szelepet zárja. (2. ábra). Mivel a (d2) dugattyú fölülete a (d) dugattyú fölületének több­szöröse, a differenciális <dl, d2) dakattvú és vele együtt a (c) szelep addig marad meg a 2. ábrában föltüntetett helyzetben, mig az (i) fékhenger dugattyúja a fékezési helyzetben marad meg, tehát szintén addig, mig a fékek teljesen nem lazíttat­nak. Emellett célszerű, de nem szük­séges, hogy a (h)-elágazóvezetéknek be­ömlési nyílását az (i) dugaflyú vezérelje. A differenciális (dl, d2) dugattyú helyes méretezésénél az is elegendő, ha a (h) vezeték közvetlenül a (g) vezetékkel köz­lekedik. Emellett figyelembe veendő, hogy az (L) fékvezetékben és a (K) át­vivőkamrában uralkodó légnyomások közötti kiegyenlítődés igen gyorsan megy végbe, mig a fékhengerben uralkodó nyo­más tetemesen lassabban emelkedik. Ha a fékhengert és az (e) vezetékét tel­jesen légmentesítjük, akkor a levegő a (h) vezetékből és a (III) kamrából is ki­áramlik. A (K) kamrába zárt nyomó­levegő ekkor a (dl) dugattyút lefelé tolja; egyúttal a (c) szelep is nyílik úgy, hogy most már a (K) kamra az (e) és (f) ve­zetékek útján teljesen légmentesíttetik. A berendezés más fékeknél is megfele­lően alkalmazható, főleg kétkamrás nyo­mólég- vagy légszívófékeknél. Emellett csak az szükséges, hogy a kétkamrás nyomólég- vagy szívófékeknél a fékhatás szempontjából figyelembe jövő nyomás­különbség a (c) zárószelep zárásának megfelelően alkalmaztassák. ^SZABADALMI IGÉNY. Fékgyorsító, a fékezés megindításánál • vezetéklevegőt fölvevő átvivőkamrá­val, jellemezve- azáltal, hogy a veze­téknek a kamrával való összekötteté­sét egy a fékhengernyomás által be­folyásolt szelep vagy efféle vezérli. U rajzlap melléklettel.' -'UAF HE8?VEN- '4MUM. N<WU> TUT APFCÓ I FC*

Next

/
Thumbnails
Contents