72319. lajstromszámú szabadalom • Takarékóra

Megjelent 1018. evi julius hó lO-éu. MAGY. ^ KIR szabadalmi jbö hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72319. szám. VH/c. OSZTÁLY. Takarékóra. WIINGAARD AAGE GEORG PETER TAKARÉKPÉNZTÁRI IGAZGATÓ KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés napja 1917 április hó 13-ika. A találmány tárgya takarékóra, vagyis takarékpersellyel olyként kapcsolt óra, hogy ez bizonyos idő lefolyása után meg­áll, ha úgy nem dobnak be az óraiművei kapcsolatos pénzcsatornába egy pénzda­rabot, hogy a csatornában alkalmazott szerv az óramüve; működtesse. Hogy a takarékóra tulajdonosa az újabb pénzdarab bedobására elérkezett időpontra fölhivassék, a számlap bizo­nyos idővel az óra megállása előtt födél vagy födőlemez által lefödetik, amelyen a célnak megfelelő fölirat lehet alkal­mazva. Ezen födél működtető szervei az óramű megfelelő részeivel úgy vannak kapcsolva, hogy rendes körülmények kő­zött, vagyis ha az óra az új pénzdarab bedobása következtében aefm áll meg, a födél a lefödés után isimét fölemeltetik, illetve eltávolíttatik a számlapról, ellen­ben ha új pénzdarabot nem dobnak be, ügy a födél bizonyos időköz lefolyása^ után állandóan eltakarja a számlapot, még ha az óra meg is áll, úgy hogy a számlap csak ajkkor válik ismét látha­tóvá, ha a tulajdonos újból pénzdarabot dob a pénzcsatornába. Megjegyzendő, hogy a számlap elfödé­sére és ismét láthatóvá tételére szolgáló szerkezeteket különféleként foganatosít­hatjuk és hogy az alább leíri szerkezet csupán példa gyanánt tekintendő. A mellékelt rajzban 1. ábra az óra hátulnézete; a találmány lényegének megértésére szükséges részek elhagyásával, nevezetesen az óramű, a kerekek, rúgók stb., az óratok és a pénz­darabok fölvételére szolgáló fiók mellő­zésével. 2. ábra hasonló nézet az óra számlap­ját elfödő födölemezek zárt helyzetében. 3. ábra a szerkezet fontosabb részeinek oldalnézete. . 4. ábra a födölemezek és ezek mozgató­szervei a rendes nyitott helyzetben. 5. ábra a mozgó szerveket működteti} tárcsa. 6. ábra a födölemezek tartóhorga és 7., illetve 8. ábra a födőleimez liét vál­tozata. A rajzban (1) az óramű hátlapja, amely a különböző szerkezieftek összes fogaske­rekeinek tengelyei részére szolgáló csap­ágyakat tartalmazza. Az óramű (2) billegője a <4) kar (3) akasztójával működik össze. A kar az (5)

Next

/
Thumbnails
Contents