72318. lajstromszámú szabadalom • Olajtüzeléséshez való dobtolattyú

V Megjelent 1918. évi Julim hó lO-éB. MAGY. szabadalmi 72318. szám. ü/h: osztály. Olajtüzeléshez való dobtolattyú. * aktiengesellschaft weser cég bremenben. A "bejelentés napja 1917 janaár hó 17-ike. A jelen találmány olajtüzeléshez való dobtolattyúra vonatkozik, mely egyrészt az elégető levegőt kielégítő mennyiségben és előnyösen vezetve juttat ja az olajfúvó­kához, másrészt a tűzhelyben uralkodó r túlnyomás esetén önműködően záródik és a lángot nem engedi a kazánhelyiségbe ki­csapni, az utóbbiban uralkodó túlnyomás esetén azonban ismét önműködően nyílik. A találmány lényege az, hogy a; koncen­trikus légbeenesztő hasítékokkal ellátott hengeres vagy kúpaltakú tolattyútokban az ' olajfúvóka felé irányúig lég\v/t:tókek vannak, melyek, különösei! ;V tolatívón rendezhetők eí előnnyel. Azáltal, hogy a levegő á tívlatiyütokban vezetődik, a fúvókához több levegő vezet­hető, mint eddig és a toláttyún a lég­vezető" fölületek elrendeziése azt eredmé­nyezi, hogy a tűzhelyem urálkódó,,túlnyo­más esetén a tolaftyú a 1 égibeereszt ő hasá­t ék okát önműködően elzárja, úgy hogy a láng kicsapása a kazánhélyiségbe meggá­toltatok, ha pl. a kazánban egy vízcső meg­reped és ezáltal goz és víz árafnlik a tűz­helybe. -A mellékelt rajzon az -1. ábra a találmánynak megfelelő dob­tolattyú egy fogaraatositási példájának hosszmetszete, a 2. ábra elülnézete, a 3. ábra a toteittyútokM egy darabja, síkba fejtve, a 4. ábra a dobtolattyú ezen foganatosí­tási példájának egy módosítása hosszmet­szetben, az 5., 6.. 7. és 8. ábrák a dobtolattyú há­lom további foganatosítási példájának, függélyes és vízszintes hosszmetszetei, á 9. és 10. ábrák egy részlet vázlatai, vé­gül a 11., 12. és 13. ábrák egy további részlet elülnézete, függélyes metszete és főiülné­zeté. Az '—3. ábrákon (1) pelöJi a kúpalakú tolaiíyutokot, mely azonban hengeres is lehet és kerületén (2) gyűrűs hasítékok­kal van ellátva a levegő átbocsátására. Az (1) tokban egyes, azonosan kiképezett (k) elemekből összetett totóttyú foglal helyet. Az egyes (3) tolattyúeterhek szélessége úgy van megválasztva, hogy mindegyik elem a hozzátartCNáíó (2) légbefcresztö hasítékot zái ti képes. A-(3) iolattyüél'émek beleié és • S tolwtityútést tengélyébeft' elrendezeti (44) cl'ajfuvóka felé ifáhvúló (5, 6>l<?gve­zető fölüle'eket hordanak és pl. (7) rutbk útján vaníiak egymással összekötve, me­lyek ai (1) tokban alkalmasan vezetve vannak. * * : ^

Next

/
Thumbnails
Contents