72310. lajstromszámú szabadalom • Kétkamrás fék

Megjelen 1918. éri julius hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 72310. szAni. V/a/á. OSZTÁLY. BB Kitkamrás fék. KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN­LICHTENBERGBEN. A tejelestés napja 1917 iebruár hó 20-ika. A találmány kétkamrás fékre vonatko­zik, melynél a fékhenger dugattyújának lazítási állásában nyomáskiegyenlítő ösz­szeköttetés áll fönn a fékhenger munka-és holtkainrája között. Az ílyfajta ismert berendezéseknél az a hátrány mutatkozott, hogy a fékezés bevezetésénél, illetve a kétkamrás fék­henger lioltkamrájából levegőnek kibo­csátásánál a munka- és holtkamra kö­zötti összeköttetés a 11 yoanásk i egveriÜté­sen túl még nyitva van úgy, hogy nyomó­íeveg'j a munkakamrából a holtkamrába átáramolhat és a fékhengerdugattyú eset­leg, egyáltalában nen; mozog előre, illetve a lazítási Helyzetben vesztegel. Ezáltal egyúttal a nyomás viszonyok a munka­kamrában kedvezőtlenül befolyásoltat­nak, mivel abban nyomólevegő kiáram­lása folytán lég veszi eség lép föl. A nyo­máskiegyenlítő összeköttetés szabad ke­resztmetszetének szűkítése által ezek a hátrányok ugyan csökkenthetők; azon­ban biztonsággal ki nem küszöbölhetők; azonkívül a nyomáskiegyenlítő összeköt­tetés szűkítése által a munkakamrának kívánt gyors föltöltése pld. oly jármü­veknél, melyei^ a vona'tra utólag rákap­osoltatnak, kedvezőtlenül befolyásoltat­nék. A találmány szerint a fölsorolt hátrár nvok azáltal küszöböltetnek ki, hogy a nyomáskiegyenlítő összeköttetést a nyo­niólevegőnek a holttérből való kiáramlá­sát közvetítő vezérlőszelep ellenőrzi. Ez az ellenőrzés célszerűen úgy történik, hogy a vezérlőszerepben - lévő vezérlő­tolattyú a nyomáskiegyenlítő összekötte­tést elzárja, ínég mielőtt a holtkamrából a szabadba váló kiáramlást megnyitotta volna. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakjai vázla­tosan szemlélteti. A kétkamrás (a) fékhengert a (b) fék­dugattyú a (B) és (A), vagyis a holtkam­rára és a munkakaimrára osztja. A fék­dugattyú (c.) rúdja a (d) tömítq dugattyú közvetítésével csatlakozik a fékrudaziat- . hoz. A (B) holtkamra a fékdugattyúnak föltüntetett lazítási helyzetében mindkét végén egy-egy (e, f) csővezeték, csatorna vagy efféle útján a (g) vezérlőszelep tó­lattyúrostélyával áll összeköttetésben, míg a munkakamrából a (h) cső a (g) vezérlőszelep (C) vezérlőtolattyú kamvá-

Next

/
Thumbnails
Contents