72306. lajstromszámú szabadalom • Számoló- és nyomtatókészülék a fogyasztott mennyiséget és a fizetendő összeget regisztráló betűnyomtató szerkezetekkel

Megjelent 1918. évi julius hó 10-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72306. szám. Vll/c. OSZTÁLY Számoló éB nyomtató készülék a fogyasztott mennyiséget és a fizetendő összeget regisztráló betűnyomtató szerkezetekkel. HARMS HEINE VILMOS GYÁROS ALTONÁBAN. A bejelentés napja 1917 májas hó 26-ika. Elsőbbsége 1916 junius hó 9-ike. A jelen találmány tárgyát oly számoló és nyomtató készülék képezi gáz-, villa­mosság- és Jolyadékmérők számára, mely a fogyasztóit mennyiséget és azonkívül a fizetendő összeget regisztráló beiünyom­tató szerkezetekkel van ellátva. Ezen ké­szülék az eddigi ily készülékeiül él sokkal egy&zerübb, továbbá tisztábban nyomtál és számolása sokkal megbízhatóbb. A találmány lényege abban áll, hogy az eddigi készülékektől eltérően a két nvom-4*1 ó szerkezet nem áll egymással össze­köttetésben és két egymástól független hajtómű által működtetik. Ezáltal az eddig szükséges közbenső kepékmüvek fölöslegesekké válnak és így elkelültetik az a nagy áttétel, mely a forgásnak^átvi­teléhez eddig szülkséges volt. A két nyom­tató szenkezetmek egymástól való függet­lensége lehetővé teszi továbbá különböző beállítható korongok útján az alapdíj vál­tozásánál a hetükerekeknek nagyobb vagy kisebb el forgását elérni és így a •közbenső kerekeknek eddig szükséges -kicserélését fölöslegessé tenni. Minthogy az egymástól független rugós hajtóművek aem járnak de egyformán, egy önmű­ködő fáflhúzó szerkezet van elrendezve, mely fölöslegessé teszi, hogy mindegyik hajtómű más és más időpontban kézzel külön fölhuzassék. A hajtóműveket a betü­kerekek ebnyomatát eszközlő hajtó elem húzza föl. Ez utóbbi a találmány szerint minden egyes betükerék számára elren­dezett nyomtató kalapácsokra hat, me­lyek az említett hajtóelem által a betü­kerék felé mozgattatnak és ekközben ez az utóbbi ós a nyomtató kalapács közé bevezetett számolási űrlapon a nyomta­tást létesítik, mely igen tiszta, minthogy mindegyik betű számára egy külön nyom­tató kalapács a többiekétől független nyomó^öliilettel jön alkalmazásba! A találmány tárgya a mellékelt rajzban egy gázmérő számára alkalmas loganato­sítási alakjában vázlatosan van föltiin­tetve. Az 1. ábrában a fogyasztott gázmennyi­séget jelző (1) betiinyomtató szerkezet és .az ettől független, a fogyasztott gáz árát regisztráló (2) nyomtató szerkezet van föltüntetve. Az (1) nyomtató szerkezet a rúgós (3) hajtómű, a (2). nyomtató szer­kezetet pedig az előbbitál független rugós (4) hajtómű hajtja. A (3) hajtómű az (1) szerkezetnek betükerekeit egy kapcsoló-

Next

/
Thumbnails
Contents