72306. lajstromszámú szabadalom • Számoló- és nyomtatókészülék a fogyasztott mennyiséget és a fizetendő összeget regisztráló betűnyomtató szerkezetekkel

ma úlján hajtja, mely egy lengő (5) ten­gelyből és egy a (3) hajtóművel a (6) fogaskerék útján összekötött (7) káp­csolókerékből (2. ábra) áll. Az-(5) ten-^ gely lengő mozgását a (8) hajtórúd és az ezzel összekötött forgattyú korongot for­gató (9) esavarkerék eszközli, mely utób­bit a gázfogyasztás közben forgó (10) csa­var hajtja. Az-(5) tengelynek minden lengésénél a (7) kapcsolókerék szabaddá válik, amikor is ezen kereket a (3) hajtó­mű egy foggal előreforgaija. Minthogy a (6) fogaskerék még a (11) fogaskerékkel is kapcsolódik, az (1) nyomtató szerke­zet szintén forgásba jön, amennyiben ez a szerkezet a közbenső (12) fogaskerekek úlján a (11) fogaskerékkel áll kapcso­latban. A (2) nyomtató szerkezet belükerekeit a (4) rúgós hajtómű útján szintén egy kapcsoló szerkezet hajtja. Ez a hajtómű a (13) tengelyből, az erre ráékelt (14) kapcsoló emeltyűből, a (15) megakasztó emeltyűből és a (4) hajtómű állal forga­tott, ütköző peckekkel ellátott (16) foga­zott kapcsolókerékből áll: A lengő (5) emeltyű révén forgatot^ (7) kapcsolókerék a (14) kapcsoló emel­tyűt lengő mozgásba hozza, miáltal a (15) megakasztó emeltyű is mozgást vé­gezvén a (16) kapcsolókerék ütköző ptcko szabaddá válik, úgy hogy a kap­csolókerék (4) hajtómű által forgatható és ezen forgás (17, 17, 17, 17) közbenső kerekek közvetítésével a (2) betünyom­lató szerkezetre vihető át. Ezen- forgás­nak időtartama a különböző osztású (18, 18, .18, 18) .fogazol! kerekek (1. és 3. ábra), valamint (19) emeltyű által van megszabva. Utóbbi a (13) tengelyen nem forgatható, azonban eltolható és a foga­zott kerekek a (4) hajtómű egy tenge­lyére vannak erősítve. A (19) emeltyű a (18) fogazott kerék egyikéhez képest beállítható. Midőn a (15) emeltyű által a (4) hajtómű kilvapcsollatik, a (19) emel­tyű a fogazott kerék egyik fogából ki­emeltetik és a következő fogközbe csap­pan, úgy hogy a (15) megakasztó emeltyű megint a (16) kapcsolókerék ütköző pecke elé kerül és ezáltal a (4) hajtómű megállíttatik. Ha most a (19) emeltyű egy kisebbosztású (18) kerékre gyakorol hatást, akkor a betükerekek forgási idő­tartama csökkentetik. Eszerint a betű­kerekek forgása megszabható egy esetle­' ges megváltozott alapárhoz képest. A (3) és (4) hajtómű rúgói a számla­lenycmíatás alkalmával két feszítőberen­dezés segélyével húzatnak föl. Ezen fe­szítőberendezések a lenyomtatást közve­lílö (20) excenter tengely által hozatnak mozgásba és mint a (4, 5, 6) ábrából lát­ható, azok mindegyike egy (21) tengely­ből áll, melyre a rúgóíengelyiv erősített (22) fogaskerékbe kapaszkodó (23) fogas­kerék van erősítve, továbbá egy lazán el­rendezett azonban a rugótokkal kapcso­lódó (24) peckes kerékből és a (25) toló­berendezésből, mely a (20) excenterten­gclyre erősített (26) bütyök mozgatása folytán a (23) fogaskerékkel szilárdan összekötött (31) kapcsolókerékbe kapasz­kodik, miáltal a rúgomü fölhuzalik. Annak szabályozására, hogy a rúgó meigint csak oly mértékben feszíttessék meg, mint amennyi rúgóerő elfogyott a (25) tolóberendézés egy (27) rúd segélyé­vel (28) zárókilinccsel van összekötve, mely ellenkező irányban hat, mint a tolóberendezés és a (24) peckes kerék egyik peckén fekszik. A tolóberendezés eszerint csak az elfogyott rúgónyomás mértékének megfelelően sűlyed. Az (1) és (2) belünyomtalószerkezet minden egyes betükorongja részére egy (29) nyomókalapács van elrendezve. A nyomókalapácsok (7. ábra) egy kétkarú emeltyűből állanak és (30) rúgó segélyé­vel üttetnek a nyomókorongok felé. A kalapácsok a (20) excenter tengely révén a betükorongoktól bizonyos távolságra tartatnak és csak midőn az excenterten­gely megfelelően förgattatík és a rúgó­szerkezei fölhuzatik, válnak szabaddá úgy, hogy az összes kalapácsok üttetnek a betükorongok felé és aivőzzéjük helye­zett papíron a számla lényomátik. A nyo-

Next

/
Thumbnails
Contents