72302. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható konyhagyalu káposzta, ugorka, burgonya, alma, tök stb. élelmiszerek tetszés szerinti vastagságú szeletekre való gyalúlásához

/ jUfi- püz. Megjelent 1918. évi julius hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 7230Í saé-m.^ Hcn , XVIII/a. OSZTÁLY Szabályozható konyhagyalú káposzta, ugorka, burgonya, alma, tök stb. élelmi­szerek tetszés szerinti vastagságú szeletekre való gyalulásához. DENGEL BÉLA MIKLÓS VENDÉGLŐS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 december hó 21-ike. Jelen találmány tárgya konyhagyalú, mely azon többszörös célt szolgálja, hogy vele bárminő főzelékfélét tetszés szerinti vastagságra lehessen fölszeletelni, vagy szálas csíkokra, — mint a tökkáposztánál is szokásos — fölmetélni. Ezen célt az által érhetjük el, hogy a vezető fenékdeszka távolságát a kés élétől szabályozhatóvá tesszük, mi által a szele­tek vastagságát is tetszés szerint változtat­hatjuk. Ha pedig a vezető fenékdeszkát átfordíthatóan helyezzük el s annak egyik fölületét teljesen simán gyalulva készítjük, másik felén pedig — egymással párhúza­mosan beállított — keresztvágó éleket rendezünik el, akkor az első beállításnál simára szeletelve, második helyzetbe ho­zatalánál pedig csíkosán metélve fog mű­ködni. A jelen szabalalmí leirts tárgyát képező találmány egyik kiviteli alakja, a rajzmel­iéklet 1—4. ábráiban van bemutatva, és pedig az 1. ábrában a találmány egyik kiviteli alakjának felülnézete van kitüntetve azon helyzetben, midőn a vezető fenékdeszka sima oldala felül van; a 2. ábra pedig ugyanazt az a—b irányú, hosszanti metszetében ábrázolja; a 3. ábrában a gyalú ezen kiviteli alakjá­'nak c—d irányú keresztmetszete azon •helyzetben van föltüntetve, midőn a ve­zető fenékdeszka sírna szeletelésre van beállítva s végül, a 4. ábrában, ugyancsak a c—d irányú •keresztmetszet látható, de azon helyzet­ben, midőn a vezető fenékdeszka a pár­huzamosan elrendezett keresztvágó élek­kel fölfelé fordítva van elhelyezve s csi­kósán metélve működik. ' A gyalú fenékdeszikája kétrészböl áll és pedig az (l)-el jelölt ..Késtartó'" és a (2)­vel jelölt „vezető" deszkából, mely utóbbi, •a (3)-<ail jelölt és szárnyascsavarral szorít­ható tengely körül fordíthatóan — a kés­tartó deszka (l1 ) és (l2 )-vel jelölt villa­szerű nyúlványai között, a (4)-el jelölt vágókéshez képest ívben elmozdítható, vagyis a kés felőli vége ahhoz közelebb, vagy attól távolabb állítható, mi által a vágókés és a vezetődeszka közötti hézag kisebbíthető, vagy növelhető, mely hézag nagysága egyben a szeletvastagságát is határozza meg. A vezetödeszka tetszés szerinti helyze­tében az (5)-el jelölt állító csavar segélyé­vel rögzíthető, mely az (l)-el jelölt kés­tartó deszkával alkalmas módon és szilár-

Next

/
Thumbnails
Contents