72297. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet mótoros ekék ekevasainak magasságirányú beállítására

Megjelent 1918. évi július t»0 l©-é». MAGY fa KIR SZABADALMI g g HIVATAL . SZABADALMI LEÍRÁS 72297. özá-m. X/a. OSZTÁLY. t • * • • , Szerkezet mótoros ekék ekevaeainak magaaaágirányú beállítására. REZLER EMIL MÉRNÖK, AZ A.-G. LAURIN & KLEMENT CÉG V IGAZGATÓJA JUNGBUNZLAUBAN. • • » A bejelentés napja 1917 m&rehu hó 26-ik*. Elsőbbsége 1016 mája* hó 4-ike. Motoros ekék ekevasainak magasság- . irányú beállítására szolgáló kéüzel mű­ködtethető mechanikai szerkezetek a gya­korlatban különböző hátrányokat mutat­iiak. Eltekintve attól, hogy az ekevezetőn kívül második kezel Ősziemélyre is van szükség, a kezelés megerőltető, miért is tartós üzemnél neiri megbízható, mert a kezelő elfárad. A magaisságirányú beállításra szolgáló mótoros erővel működtetett mechanikai" berendezések komplikáltak és gyors ko­pásnak vannak alávetve. A jelen találmány a vázolt hátrányokat azáltal küszöböli ki, hogy az ekevas ,eme^ lésé és sülyeszfése hydrautíküs úton tör­ténik. •: A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem- foganaitósitási alalqál szem­lélteti. Az . , 1. ábra_.a találmány szerkezetének mó­toros ékén való elrendezésiéit mutatja. A 2. ábra a nyqmóftenger függélyes'met­szete.' A • / • • ; *. " 3. és 4. ábrák a nyonlás elosztó beren­dezést szemléltetik. Az 1. ábrában (1) a mótof áltál állan­dóan meghajtott, tetszőleges kivitelű nyo-' mösávattyút jelöl, mely a (2) szívó- és a (3) nyomóvezeték útján a (4) olajtartály­lyál és az (5) elosztóval áll összeköttetés­ijén. Az (5) elosztótól két (6, 7) vezeték szolgál a (8) nyomóhengerhez, mely ma­gasaágiránybaia helytállóan van a (9) 'kor­mánykerékkel összekötve (2. ábra). Más részről a (8) nyomóhenger vezetőléccel bír, mellyel- egy a keretén rögz^ett egye­nes vezetékben csúszhat. A nyomóhenger­ben. {10) dugattyú mozog, melynek köz­veÖehűl a dngjafeyú fölött sugárirányú (11) fúratökkal ellátott firös (12) dugaty­tyűrúdja karmsaiyúk segélyével a (13) konzol szemében ' van fölfüggjeázbve. A konasol a (lí) kerettel helytállóak van ösz­szekötve! A (12) dugattyúrúd belseje a (7) yezétékkel közeledik (3. ábra). A du­gattyúrúd öregében annak falától hiáonyos távolságán egy vele ko­naxiális (43) ' béioső ' van elren­dezve, mély az alsó hengertérbe torkollik és melynek' föiyfentását ia (6)'vezeték al­kotja. ; A föteő (15) frengerfödő a (12) du­gáöyúrúd vezetésére és tömítésére tetsző­leges szerkezetű tömítőgzel-encével van láfcva.A (8)' hengert alúl a (16) födő zár­ja el. . '

Next

/
Thumbnails
Contents