72292. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges vagy természetes úton megbontott cellulózából kapott cukoroldatok elerjesztésére

teljesen elerjedt oldat az utolsó edényből távozik. Emellett célszerűén akként járunk el, hogy az egyes erjesztőedényekbe oly élesztőket adagolunk, amelyek különböző erjedési fázisokban vannak. Az eljárás gyakorlati foganatosítására például 6 erjesztőedényből álló battériát alkalmazhatunk, amelynek az edényei cső­vezetékek révén akként vannak egymással összekapcsolva, hogy az erjedőfolyadék mindegyik edényt fölső részén hagyja el és a következő edénybe alúl lép be. Az összekötő csővezetékek csapokkal elzár­hatók. Például a következőképen dolgozunk: A 6. erjesztőedénybe , az összekötőcsap zárt állapotában élesztőt és azután cukor­oldatot adagolunk. Ezután a töltőnyílást is elzárjuk. Miután" a cukornak mintegy hatodrésze elerjedt, hasonló módon meg­töltjük az 5. erjesztőedényt. Ha ebben is jól folyamatba jött az erjedés, egymásután ugyanígy járunk el a 4., 3., 2. és az első edénnyel, úgy hogy ;iz egész edényrendszer megtöltése után az élesztő, valamint a fo­lyadék és mindegyik edényben az erjedés más és más stádiumában van. Ha a csapo­kat kinyitjuk, .a folyadék fokozatosan át­áramlik az erjesztő edényrendszeren, mi­közben mindegyik következő edényben messzebbmenő erjedés megy végbe, úgy hogy az utolsó edényben az erjedés befeje­ződik. Ebből az edényből eltávolítjuk azu­tán a már elerjedt folyadékot,mialatt meg­felelő mennyiségű friss folyadékot adago­lunk ,az elsősorban adagolt edénybe. Mint­hogy a folyadék fajsúlya az előrehaladó erjedési folyamat folytán az egymásután következő edényekben csökken, a körfolya­mat önműködően megy végbe, de azt eset­leg szivattyú közbeiktatásával elő,is segít­hetjük. Minthogy a képződő szénsav a fo­lyadékban mard, az egész rendszer bizo­nyos nyomás alatt áll. Mihelyt az elsősorban adagolt 6. edény­ben csökken az erjesztőképesség, ezt az edényt a rendszerből, kikapcsoljuk, kiürít­jük, friss élesztőt és friss cukoroldatot adagolunk belé és ezután az ,első edény mögé ismét bekapcsoljuk a rendszerbe. Azt, találtuk továbbá, hogy,az eljárás lényegesen elősegíthető, ha az élesztőt egyébként ismeretes módon valamely meg­felelő hordozóanyagon, pl. infuzoriaföldön, fűrészporon vagy más efféle anyagon rögzítjük. Az ezen hordozóanyagokon fi­noman elosztott élesztő rendkívül erélye­sen hat, amennyiben minden egyes élesztő­sejt érvényesülhet és erjesztőképességét teljes mértékben kifejtheti. Célszerű a hor­dozóanyagokon rögzített élesztőt az egyes erjesztőedényekben akként elosztani, hogy fokozatosan alúlról fölfelé emelkedő folya­dékréteg a rendszer egyes edényeiben is különböző erjesztőképességű élesztőrétege­ken legyen kénytelen áthatolni és pedig & legnagyobb erjesztőképeségű rétegen akkor, amidőn,a folyadék erjesztése már legjobban előrehaladt, miközben a folya­dék minden egyes élesztősejttel érintke­zésbe jut. Ezt a hatást például azáltal ér­hetjük el, hogy az élesztőt likacsos, külön­böző magassági helyzetekben elrendezett alátéteken, .pl. szöveteken rögzítjük vagy pedig megfelelő módon elrendezett folya­dék átbocsátó, pl. szövetekből előállított tartályokban helyezzük el. Az .élesztőnek kis zsákokban való elhelyezése szintén jó eredményekre vezet. Hasonló segédeszközök alkalmazásával sokkal jobban és egyenle­tesebben erjed az oldat, mint minden más esetben. Emellett a készülék ilyen elrende­zése egyszerű kezelés mellett a folyamat­nak pontos ellenőrzése is teljesen folytonos üzemre vezet. Az eljárás további előnyei, hogy az üzem oly készülékben megy folytonosan végbe, amely a legegyszerűbb kezelés,mel­lett is biztosítja az erjedési folyamat pon­tos ellenőrzését. Ismeretes ugyan már pezsgőboroknak előállítása jelen találmány szerinti eljárás alkalmazásával. A pezsgőbor gyártásánál az volt a feladat, hogy a palackokban való erjesztéssel helyettesíttessék. Az elérendő cél lényegileg az volt, ,hogy a szénsav le­hetőleg bensően a borhoz köttessék. A cu-

Next

/
Thumbnails
Contents