72292. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges vagy természetes úton megbontott cellulózából kapott cukoroldatok elerjesztésére

Megjelent 1922. évi julius hó 10-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 72292. szám. IV/a OSZTÁLY. Eljárás mesterséges vagy természetes úton megbontott cellulózából kapott^ cukoroldatok elerjesztésére. DEUTSCH KOLONIALE GERB. & FARBSTOFF GES. M. B. H. CÉG KARLSRUHEBEN. A bejelentés napja 1917 julius hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 26-ika. Ismeretes, hogy fűrészpornak vagy más effélének bizonyos savakkal, pl. kénessav­val vagy kénsavval, magasabb hőmérsék­leten is nyomás alatt való kezelése révén, sikerül a cellulózát cukor képződése mel­lett megbontani. Hasonló módon képződött cukrot találunk, pl. a sznlfitcellulóza hulla­déklugokban. , A tőzeghői sajtolás xítján eltávolított víz is tartalmaz némi eukrot, ami talán a cellulózának természetes uton való megbomlására vezethető vissza. Történtek már kísérletek, amelyek­nek célja az volt, hogy az ekképen keletkezett cukrot, alkohol előállítására értékesítsék. Teljesen kielégítő eredmé­nyeket azonban eddigelé nem sikerült el­érni, úgy hogy a fából való szeszgyártás még mindig csak az első kezdeti stádium­ban van. , A fönti feladat megoldásánál lényeges nehézség merül föl a eukoroldat elerjesz­tésénél. A cellulóza megbontásánál, cukor mellett még sok másféle, az erjedésre nem kívánatos melléktermékeket kapunk, köz­tük olyanokat is, amelyeknek hatása egyenesen gátolja az erjedést. így például ismeretes 1 az, hogy fűrészpornak sav-ak segélyével nyomás alatt való föltárásánál hátrányos a hosszabb kezelési időtartam, amely például nagy nyomóedényekben való munkánál a reakcióanyag nagy töme­gének fölmelegítése végett válik szüksé­gessé, minthogy az, ily módon kapott cukor elerjesztése különösen rosszul megy végbe. Ezt a tényt azonban csakis azzal magya­rázhatjuk meg, hogy a hosszú kezelési idő­tartamnál az erjedést gátló anyagok kép­ződnek, amelyek azután az erjedést kedve­zőtlenül befolyásolják. Mig eddigelé .akként törekedtek az emlí­tett hátrányokat kiküszöbölni, hogy a cel­lulóza megbontási folyamatának megrövi­dítésével jobban erjedő _ cukoroldatokat igyekeztek előállítani, addig jelen talál­mány célja az erjesztési folyamatnak oly módon való foganatosítása, amely a cellu­lóza mesterséges vagy természetes meg­bontása útján kapott cukornak jó és hő erjesztést biztosítja. Ezt a célt a .találmány szerint azzal ér­jük el, hogy az erjesztést zárt edényrend­szerben, tehát levegő, távoltartásával hajtjuk végre, mely edényrendszeren foko­zatosan vezetjük keresztül az elerjesztendő cukoroldatot akként, hogy a friss oldatot az első edénybe vezetjük be, míg a már

Next

/
Thumbnails
Contents