72245. lajstromszámú szabadalom • Berendezés főleg mindennemű járművek önműködő sebesség út- és helymeghatározásra szolgáló készülékein az abszolutsebesség közvetlen meghatározására, tehetetlen testek segítségével

Ha valamely testet minden más erő behatásától akként óvtunk meg, hogy- az csak a tehetetlenségi erőnek legyen alá­vetve és hia ez a test, alátétjén teljesen súrlódás és ellenállás nélkül moziogilíat meghatározott irányban, akkor az ezen testre ható erő, t. i. a tehetetlenségi erő: 2.) — x = m . g, ahol (g) az alátét (jármű) megfelelő irányba eső vízszintes gyorsuláskompo­nensét jelenti. Ha már most az ilyen, csak a tehetet­lenségnek alávetett testet (tehetetlen tes­tet) a fönteimlített örvényáramoik hatásá­nakj tesszük ki, úgy hogy ezt a testet a tehetetlenségi erő folytán létrejött moz­gásában ezen áramok fékezik, akkor az 1. egyenlet reá is érvényes lesz és a kő* vetkezőképen alakul: Q > dv . 3.) — m .— b a , v = — m . g. Ebből átalakítás és integrálás u án kapjuk: 4.) — c = —— s 4- v m Itt (s) a tehetetlen test elongációjá'i és (c) a jármű sebességének komponensét jelöli. Ha valamely időpontban a lehetetlen test sebessége v, nullával egyenlő akkor ezen utolsó egyenlet szerint elongációja a jármű megfelelő sebességkomponensé­vel egyenes arányos. Az indukciós féke­zés (_?- tényező) növelésével elérhető, hogy a tehetetlen test a gyorsulási folya­matok befejeződése után rövid idő múlva megálljon; mihelyt ez bekövetkezett, ér­vénybe lép ez az arányosság az elongáció és járműsebesség között. Mint már a föntiekből is kitűnik, a je­len találmány tárgyát képező berendezés két különböző főkiviteli módban alkal­mazható, aszerint, amint a tehetetlen testet mágnes képezi, mely az őt kör­nyező, pályája mentén egyenletesen el­helyezett vezetőkben az örvényáramokat indukálja vagy pedig a tehetetlen test villamos vezetőből áll, mely homogén mágneses térben akként mozog, hogy mozgása közben saját magában indu­kálja a mozgását fékező áramokat. Természetesen mindkét főkiviteli mód olyképen is megvalósítható, hogy a tehe­tetlen test a saját mozgásait fékező Fou­cault-áraimok indukálását nem közvet­lenül, hanem közvetve eszközli, ami gyakran előnyösebb lehet a műszaki megoldás szempontjából. Ez esetben a tehetetlen test vagy valamely nyugvó ve­zeítő belsejében (mozgó mágnessel vagy homogén mágneses térben mozgó vezető­vel van kinetikai kapcsolatban. A tehe­tetlen test mindkét esetben, gyorsulások föllépésekor, a vele kapcsolatban lévő mágnest, illetve vezetőt is mozgásba hozza és közvetítésük révén Foucault­féle áramokat indukál, melyek a mozgó mágnest, illetve mozgó vezetőt és az egyikkel, illetve másikkal kinetikai kap­csolatban lévő tehetetlen testet is, a fönt hírt módon és mértékben fékezik. A mellékelt rajzon a jelen talál irány tárgyát képező javítás egy példakép;-ni választott kiviteli módja van bemutatva és pedig: az 1. ábrán fölülnézetben és a 2. ábrán elölnézetben, vázlatosan. Az ábrákon (F) jelöli a tehetetlen tes­tet, mely itt (1) kerekek közvetítésével (2) síneken gördül igen könnyjn ide­oda és egy mozgási irányában fekvő (3) fo£asi\'iddal van ellátva. Ez a (3) fogasrúd egy könnyű (4) fémkorong fogazott ke­rületével kapcsolódik, mely egy (5) erős permanens mágnes (N, S) pólusai közt* lehetőleg kevés súrlódással, úgy van ágyazva, hogy sok mágneses erővonal messe azt. Ebben a (4) korongban ten­gely körüli forgásakor, eme forgásnak ellenszegülő." a környező mágneses tér által benne indukált igen erős Foucault­íéle áramok lépnek föl. Az (F) teheíet­hn test és a (4) fémkorong ezen kine­tikai kapcsolata révén elérjük, hogy egy magának a tehetetlen test mozgásának ellenszegülő, sebességével egyenesen ará-

Next

/
Thumbnails
Contents