72245. lajstromszámú szabadalom • Berendezés főleg mindennemű járművek önműködő sebesség út- és helymeghatározásra szolgáló készülékein az abszolutsebesség közvetlen meghatározására, tehetetlen testek segítségével

Megjelent 1918. évi junius hó 19-én. HAGY. ^ lílli SZABADALMI ttw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72245. szám. Vll/a. OSZTÁLY. Berendelés főleg mindennemű járművek önműködő sebesség-, út- és helymeghatáro­zásra szolgáló készfiiékein az abszolút sebesség közvetlen meghatározására, tehetetlen testek segítségével. BÉRÉNYI LAJOS EGYETEMI HALLGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja, 1917 január hó 10-ike. A főleg mindennemű jármüveken, tehe­tetlen testek segítségével önműködő se­besség-, út- és helymeghatározásra szol­gáló eddig isimert készülékek nem alkal­masak az abszolút sebesség közvetlen meghatározására, Ihanem a tehetetlen testek kilengései a jármű gyorsulásait mérik, melyeket azután külön integráló készülék gépi úton az idő szerint integrál és ezzel közvetett úton határozza meg az abszolút sebességet. Jelen találmány tárgya mozgó rend­szerek sebességének, fordulatszámának és energiafogyasztásának, különösen pe­dig tetszés, szerinti jármüveken a sebes­ségnek, útnak és helynek meghatározá­sára szolgáló készülékeken alkalmazott oly berendezés, melynek rendeltetése: a tehetetlen testek sajátságos kiképzésével és elrendezésével, azok kilengéseiből a^ abszolút sebesség közvetlen meghatáro­zása és ezzel az említett, eddig mellőzhe­tetlennek tartott, a készüléket bonyo­lulttá tévő integráf (illetve integráfok) fölöslegessé tétele. Ez a berendezés abból áll, hogy egy villamos vezetőként avagy mágnesként kiképezett tehetetlen test, mely egy bizo­nyos irányban a tehetetlenségi erőknek szabadon enged, egy mágneses térben, illetve villamos vezetők által körülvéve, könnyen mozgathatólag, úgy van elren­dezve, hogy mozgásával önmagában, il­letve a közelében lévő vezetőkben, Fou­cault-féle áramokat indukál, melyek a tehetetlen test mozgásait olyképen féke­zik, hogy a kilengések az illető irányba első sebességkomponensekkel egyenesen arányosaik, tehát a kilengések nagysága az abszolút sebesség mértékét adja. E berendezés helyes működése a követke­zőkön alapszik: Ha mágneses térben egy vezető vagy vezető közelében egy mágnes mozog, akkor a vezetőben Foucault-féle örvény­áramok indukáltainak, amelyeknek elektrodinamikai ereje a mozgásnak el­lenszegül. A mozgás sebessége és a ható erő közölt a következő összefüggés van:' 1 \ d v i * — m ~~dT + a v = — x > ahol (x) az erőt, (v) a sebességet, (m) a mozgatott test tömegét, (t) az időt jelentj, (a) pedig egy arányossági tényező. •i

Next

/
Thumbnails
Contents