72242. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép

Megjelent 1918. évi juniua hé 19-én. MAGY. • KIR. SZABADALMI j81|fl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72242. szám. V/h. OSZTÁLY Repülőgép. ÚRBAN FERENC LAKATOS ASZÓDON. A bejelentés napja 1916 november hó 26-ike. Jelen találmány tárgya a repülőgépek azon csoportjába tartozik, melyek a ma­dár repülését utánozva, szárnyakkal dol­goznak. A szárnyfölületek maguk föl-alá csapnak és bármely isimert rendszer sze­rint olykép lehetnek kiképezve, hogy a szárnyak lecsapásakor nagyobb légellen­állásra találjanak, mint a szárnyak föl­emelkedésekor. Jellemző sajátsága jelen találmánynak, hogy a fö'l-alá csapó szár­nyaknak hajlása a vízszintes síkhoz ké­pest szabályozható, miáltal a szárnyak mozgásuk közben a gépet nemcsak eme­lik, hanem kisebb-nagyobb sebességgel előre is hajtják. Mellékelt rajzon látható jelen talál­mány egyik .példaképem kiviteli alakja: 1. ábra a találmánynak vázlatos oldal­nézetét, 2. ábra a szárny-mozgató berendezés­nek távlati képét, 3. ábra a háítsó kormánynak távialti képét, 4. ábra végül a gépnek vázlatos fölülné­zetét tünteti föl. A szárnyaknak mozgató berendezi w 1—2. ábrákból érthető meg legvilágosab­ban. Az egyes (12) szárnyfölületek olykép vannak isimert módon kiképezve, hogy le­felé csapáskor nagyobb légellenállásra ta­lálnak, miint fölcsapáskor. A tetszőleges módon merevített szárnyfelület (8) ten­gellyel áll szilárd kapcsolatban, mely a (7) tengely körül íenghetően elrendezett (8') hüvelyben van forgathatóan ágyazva. A (8l ) hüvelyhez csuklósan csatlakozik a (6) hajtórúd, mely (5) forgattyüról nyeri ide-oda menő mozgását. Ezen for­gattyú, vagy motorról vagy pedig a (3, 4) lábííós hajtóműről nyeri mozgását. A (8) szárnytengelynek a (8') hüvelyből kinyúló szabad végén (9) kétkarú emelő ül, mely (9') csuklórúdak közvetítésével van a (10') csap körül kilengjhihetö (9") karral összekapcsolva, mely (10) kéziemelő se­gélyével állítható el. A (9') csuklórúdak a (9, 9") karokkal együtt parallelogram­szerü vezetéket alkotnak a (8) tengelyvég számára olykép, hogy a (8) tengely a (8') hüvelynek lengő mozgásait követheti, anélkül, hogy a kapcsolat a (10) állító­emelővel megszűnne. A (10) állítóemelő mindenkori helyzetében tetszőleges mó­don rögzíthető. Világos, hogy ezen (10) emelőnek elállításával a (8) tengely a (8') hüvelyben elforog, miáltal a (12) szárnyfölületnek a vízszintessel bezárt

Next

/
Thumbnails
Contents