72238. lajstromszámú szabadalom • Háromütemű robbanómótor

Megjelent 1918. évi június hó 19-én. MAGY. gfe KIR SZABADALMI FFFL H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72238. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Háromntemft robbanó mótor. JANOVICS KÁROLY OKL. GYÓGYSZERÉSZ GYANTÁN (BIHAR M.). 1 A bejelenté* napja 1917 májas hó 10-ike: A jelen találmány tárgya három­ütemű robbanó mótor, amelynél a ki­pufogás és szívás egyidejűleg megy végbe, úgy hogy minden harmadik ütem munkalöket. Ez a mótor úgy a kivitel­ben, mint szerkezetében lényegesen eltér az eddigi robbanó mótoroktól és hatásá­ban azokat jóval fölülmúlja. A találmány tárgyát tévő motornál az eddig alkalma­zott és a legtöbb üzemzavart okozó for­gattyúk elmaradnak, mert a mótor du­gattyúja forgódugattyú alakjában van a főtengelyen kiképezve, amelyről a mun­ka közvetlenül, tehát minden forgattyú­rtúd vagy másefféle közvetítése nélkül hasznosítható és amellett a dugattyú nem igényel külön helyet A találmány tárgyát tévő mótor há­roimütelmü munkafolyamata a következő: ' 1. A szívás és a kipufogás egy és ugyan­azon ütem, illetve fordulat alatt történik, ezt követi 2. a beszívott gázkeverék összenyomása és ezzel egyidejűleg hűtés céljából a külső levegőnek a hengerbe való szívása és végül 3. a fölrobbantott gázkeverék kiterjesz­kedése és vele egyidőben a hűtő levegő­nek kiszorítása. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tévő berendezés példaképeni foganatosí­tási alakja vázlatosan van föltüntetve. A (c) henger hosszában az ovális ke­resztmetszetben kiképezett (b) dugattyú rögzítve van az (a) főtengelyre, úgy hogy, azzal egyet alkot. A henger el van látva a szokásos (k) kipufogó és (1) szívó&ze-. leppel, továbbá (g) gyújtószerkezettel és két, a henger egész hosszában végig­nyúló (c) és (f) csúszószeleppel, amely utóbbiak akképen vannak a henger fá­lában lévő megfelelő vájatokban a ten­gely körül forgathatóan elrendezve, hogy azok a (b) dugattyút forgásában nenv. akadályozhatják. Ezen szelepek széles­sége úgy van megválasztva, hogy azok a, dugattyú fölületét a dugattyúnak bármi­lyen állásában elérik, mimellett ez a szé­lesség csak valamivel nagyobb, mint a dugattyú és a henger belső fala közötti legnagyobb távolság, oly célból, hogy a szelepnek hátracsapódását elkerüljük. A (b) dugaltyú célszerűen letompított csúcsával súrolja a henger belső falát és annak ovális keresztmetszetben való ki­képzése arra szolgál, hogy az (e) és (f)­jszeiepek a dugattyú fölületén akadály nélkül csúszhassanak. ,

Next

/
Thumbnails
Contents