72218. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép

Megjelent 1918. évi junius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72218. szám V/h. OSZTÁLY Repülőgép. LANZIUS GEORGE TECHNIKUS HONGKONGBAN. A bsjelentée napja 1917 máreias hé 14-ike. A jelen találmány repülőgép, melynekt merev kerete folytonos csuklós tartó (cantilever) alakjában van kiképezve, mely keretnek függélyes és vízszintes ré-. szei egymáshoz vannak erősítve és mely kerettel a repülőgép gerincének mellső és hátsó része össze van kötve. A találmányt képező repülőgépen, melynek födelei tág határok között állít­hatók be, továbbá több födél van egymás mögött elrendezve, melyek a kereten ha­rántirányban végigmenő és a keretbe erő­sített tengelyek körül lenghetnek. A találmányt képező repülőgépnél vég­re a födeleik végeiben szárnyak vannaik elrendezve, melyek a földelek lengő moz­gásait követik és melyek a földelekhez bi­zonyos szög alatt vannak a földelek végei­hez erősítve és melyek ezen megerősítési helyeken a födelek síkjához képest bizo­nyos szög alatt eltmozgathatók. A mellékelt rajzokban a találmányt ké­pező repülőgép példáiképpen egv fogana­tosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a repülőgépnek elölnézete. A 2. ábra oldalnézete. A 3. ábra fölülnézete. A 4. ábra vízszintes metszet a repülőgép kerete függélyes részeinek csapján át. A repülőgép kerete az (1) fölső és a (2) alsó ívelt keretrészekből áll (1. ábra), melyeknek külső végei közelebb vannaik egymáshoz, mint azoknak középrészei. Az (1, 2) keretrészek az egymástól bizonyos távolságban rögzített (3) függélyes tá­masztók segélyével vannak összekötve, melyek a repülőgép közepén annak (4) gerincét hordják. (3) támaisztókon (4. ábra) mindegyik födél számára egy-egy (5) cső van át­iUesztve, mely a (6) csavarok segélyével van rögzítve, mely csavarok a (3) támasz­ló élén járnak át úgy, hogy az (5) cső szi­lárdan meg van tartva helyzetében és a vonatkozó födél számára forgási tengely gyanánt szolgál. Ha több födél van egy­más mögött elrendezve, akkor a repülő­gép, hosszában, több rendbeli támiasztó­val van ellátva, melyeik a (7) merevítők segélyével (2. ábra) vannak egyríiással összeköitve. A (8) fémsodronyok (1. ábra) a keret­részek merevítésére szolgálnak úgy, hogy ezek bármely irányú igénybevételeknek hídnak ellenállni, miáltal ügynevezett rairtilevertantót képeznek. A (9) fémsodro­nyok (2. ábra) a keretből a repülőgép ge­rincének mellső és hátsó végéhez futnak

Next

/
Thumbnails
Contents