72209. lajstromszámú szabadalom • Cipő

Megjelent 1918. éri junius hó 19-én. HAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72209. szám. I/b. OSZTÁLY. Cipő. HOFMANN ZSIGMOND BŐRKERESKEDÓ PILSENBEN.V v » A bejelentés napja 1916 jalias hó 3-ika. i A jelen találmány tárgya oly cipő, amely a bőrcipőket van hivatva pótolni és ol­csósága, könnyű és kényelmes hordható­sága, tartóssága, valamint föltétlen víz­hatlansága által tűnik ki. A jelen találmány szerint az egész cipő­'alsórész, vagyis béltalp, talp és járótalp linóleumból van előállítva, míg a fölső­*rész szövetbőrbol vagy más műbőrből ké­szül és a tökéletes vízhatlanság elérése céljából a bélés és szövetbőr közé Bill­roth-batósztból álló betét van helyezve. Ugyanezen ceiból a béltalp és ennek boritóbélése között is Bil 1 roth-batiszitból álló betét van alkalmazva* a találmány további jellemzője az, hogy a talprész a cipőhöz a talp alsó széle •mentén bevert vasszögek segélyével erő­síttetik, amely szögek a beverés alkalmá­val belül önműködően legörbülnek, illetve lezömökölSönek, mivel a béltaüp és kap­tafa közé ez utóbibi alsó fölületével meg­'egyező alakú fémlemez helyeztetik, amely­hez a szögosíicsok a béltaJpból való kilé­pésük után hozzáütköznek. Hogy a linoleumtalpaik a szögek beve­rése, illővé a Uéltalpnak a fojjőrészhez Való varrása alkalmával az átlyukasztási 'helyeken el ne szakadjanak és hogy a szö­gek szilárdan üljenek, a talp alsó széle •vékony bőrszalaggal van szegélyezve, a béltalp széle pedig két oldalról .vékony fölsőbőrből álló szalagok közé van fog­lalva. A járóitalp kímélése céljából vasalás •van alkalmazva, amely á találmány sze­rint a talp alakjának megfelelően kiképe­'zett fémkeretből áll, aihol ezen keret egy "vagy több hossz- vagy harántbordával bír. ' A sarok a találmány szerint több réteg kemény kéregpapirból és egy bőr fölső­lapból áll. , • ' A találmánynak egy kiviteli alakját példa gyanánt a mellékelt rajz tünteti föl, 'amelyen az 1. ábra a cipő hosszmetszetét és részben, 'nézetét, a 2. ábra a cipőalsórész alulnézetét, a 3. ábra pedig a vaisalás fölülnézetét mu­tatja. Az alsórész az (1) béltalpból, (2) talp­ból és (3) járótalpból áll, amely részek megfelelően erős* linóleumból készülnök, míg a (4) fölsőrész anyaga szövetbőr vagy más alkalmas műbőr. a fölsőrész tökéletes vízhatlanságán&k

Next

/
Thumbnails
Contents