72209. lajstromszámú szabadalom • Cipő

— 2 — biztosítósa céljából a szövetbőr és ennek (5) bélése közé Billroth-batisztból álló (6) betét van helyezve s a fölsőrész az (1) bél­talphoz varrással van foglalva. Az (1) béltalp szélének mindkét oldalán vékony fölsőbőrből készült (7) szalagok köze van befogva, hogy az átlyukaisztási helyeken el ne szakadjon. A (2, 3) talpaknak a cipőn való meg­' erősítése a szokásos megerősítési módok­tól lényegesen eltér és következőkép tör­ténik: A cipőhöz, illetve az (1) béltalphoz elő­ször a (2) talpat és azután a (3) járótalpat erősítjük, azután a járótalp alsó szélére és a járótalp által el nem födöltt (2) talp­rész, vagyis a csukló- és sarokrész szélére lágy bőrből álló (8) szalagot helyezünk. Ezen szalag n^entén (9) szögeket verünk be, amelyeknek csúcsai az (1) béltalpból való kilépésük után a béltalp és kaptafa közé betolt és a kaptafa alsó fölületéhéz pontosan hozzásimuló vaslemezbe ütköz­nek és ennekfolytán legörbülnek, illetve lezömökölődnek. j A bevert szögeknél a külső szögfejek a Í (8) bőrszalagon, a szögszáraknak begör­bült és laposra nyomott (9>) végei pedig az (1) béltaip (7) borfoglalatán nyugosz­nak úgy, hogy a szögek a linoleumon, ! amely az áitlyukasztási helyeken a szaka- j dásnak kevésbé áll ellen, nem nyomód- | hatnak át és ennek folytán valamelyik j talprész véletlen meglazulása nem követ- j kezhetik be. ! Hogy a cipőtalp belső fölülete is vízhat- j lanul legyen kívülről elzárva, az (1) -bél- j talp és annak belső (10) borítóbélése közé ! ugyancsak Biliroth-batisztb ól álló- (6) be- i tét van helyezve. ; A cipő sarka több réteg fényezett, nem J bojtos (11) kéregpapirból és egy (12) de­rékbör-födöiapból áll. A járótalp a tartósság fokozása céljából vasalással van ellátva, amely a (8) bőr­szalagot teljesen elfödő (13) acélbádogke­retből áll, amely (14) hosszbordával bír. Ez utóbbi helyett azonban egy vagy több Harántborda is alkalmazható. A (14) borda a (3) linoleumtalp kopását a leg­inkább igénybevett helyeken hatásosan megakadályozza. A találmány mindennemű cipőnél, te­hát úgy a legfinomabb szalon-, mint a leg­erősebb strapacipőknél is alkalmazható. Ez utóbbiaknál tulajdonképeni járótalp gyanánt célszerű bőr- vagy kaucsuk­(gümi-) lapot alkalmazni, főként akkor, ha a cipőtalp nincs vasalással ellátva. SZABADALMI IOBHYSK. 1. Cipő, jellemezve azáltal, hogy alsó­része linóleumból van előállítva. 2. Az 1. igénypont szerinti cipő kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy fölső­része műbőrből áll s ez utóbbi és az (5) bélés közé Billroth-batisztból álló (6) betét van helyezve, amely azt tel­jesen vízhatlanná teszi. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti cipő ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a "talpak fejekkel ellátott, s az alsó talpszél mentén bevert (9) vasszögek segélyével vannak megerősítve, amely szögek beverés alkalmával belső végü­kön önmaguktól legörbülnek, aimenyi­nyiben az (1) béltalp és a kaptafa közé egy fémlemez van helyezve, amelyhez a szögek csúcsai a béltalpból való kilé­pésük után hozzáütköznek. 4. Az 1.—3. igénypontok szerinti cipő ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a talpnak: szögezett alsó széle (8) bőrsza­laggal van szegélyezve, az (1) béltalp széle pedig kétfelől (7) bőrszalag közé ven foglalva oly célból, hogy a linó­leum az átyukasztási helyeken el ne szakadjon. 5. Az 1.—4. igénypontok szerinti cipő ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a (3) járótalpra a (8) bőrszegélyt teljesen elfödő és egy vagy több (14) hossz­vagy harántbordával biró (13) fémke­ret van erősítve. 6. Az 1.—5. igénypontok szerinti cipő ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az (1) béltalp és annak (10) borítóbélése

Next

/
Thumbnails
Contents