72180. lajstromszámú szabadalom • Kenőszelence

Megjelent 1918. évi Jmüua hó 10-én. • r MAGY. ^ KIR SZABADALMI 'jgfg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72180. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Kenősselence. PIQUEREZ EMIL GYÁROS ST.-URSANNEBAN (SVÁJC). A bejelentés napja 1917 február hó 17-ike. Elsőbbsége 1916 szeptember hó 16-ike. Az ismeretes kenőszelencék két résiziből -állnak, u. m. a belső csavarmenetekkel ellátott, zsínadéktartány gyainánt szolgáló födélből és a külső csavanmeoetekkeá ellá­tott lábból, amely a kenendő részen erő­síttetik meg. Ezen kenőszelencéknek kü­lönböző hátrányaik vannak, így pl. a fö­delet minden megtörlésnél le kell venni, és gyakran megtörténik, hogy a munkás a födelet elejti. Az ekkor föllépő sérülések (tores, vagy a menetek zuzódásan a levett födél újbóli fölcsavarolását megakadá­lyozzák, mimellett a födél már figyelmet­len fölcsavarolás alkalmával is annyira megsérülhet, hogy a kenőszelence hasz­nálhatósága kérdésessé válik. Egy másik hátrány abban áll, hogy a tartány meg­töltéséről rendszerint a gépet kezelő mun­kás köteles gondoskodni és a töltés nem végeztetik a szükséges gondossággal, amennyiben a zsiradékot a födélbe nyom­ják, tekintet nélkül a tisztátlanságiokra, amelyek a zsiradéktartány nyitva-hagyása folytán a zsiradékban esetleg fölhalmo­zódtak. Ezen tisztátlanságok idővel a csap­ágy kenőhornyaiba jutnak és az aibban forgó tengelyt kirágják. További hátrány még az, hogy a födélnek a lábon való tö­míietlen megerősítése következtében bizo­nyos mennyiségű zsiradék mindig veszen­dőbe megy. A jelen találmány szerinti kenőszelence úgy van szerkesztve, hogy a fenti hátrá­nyok nem léphetnek föl. A találmánynak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz ' 1. ábrája hosszmetszetben tünteti föl, míg a , • 2. és 3. ábra egy szerkezeti részlet mó- . dosításait mutatja. Az 1. ábrán föltűntetett kenőszelence (a) lába alul (b) csavarmenetekkel van el­látva, amelyeknél fogva a szelence ismert módon a kenendő tárgyon megerősíttetik. A lab fölső részén (c) csavarmenetek van­nak kiképezve, - amelyeikkel a (d) födél' kapcsolódik. A láb fölső része tölcsérala­kú (e) üreggel van ellátva, amely alúl a zsiradékot a kenendő tárgyhoz vezető (f) csatornában találja folytatását. A láb (g) része hatszögletesen van kiképezve, hogy a szelence a kenendő tárgyra legyen csa­varolható. A szelence lába az ismert kivitelektől alig különbözik, ellenben a (d) födél alúl befelé hajlított (i) karimával van'ellátva oly' módon, hogy a lábra fölszerelt födél nem vehető le többé. Az (i) karima a fö­dél (il) alsó saélének befelé bajlítása ál*

Next

/
Thumbnails
Contents