72180. lajstromszámú szabadalom • Kenőszelence

tal állíttatik elő, ha az (a) léb i^ár a födélbe van csavarolva. Hogy a szelence megtölthető legyen, a födél (k) fölső rés,zie csavarmentes (1) nyilássai van ellátó, amely (n) szelep segélyével zárható el. Az (m) fészekre fekvő (n) szelep üreges (o) csappal bír, a®iel§r a födél (1) nyílásába esavarolljató és ezjáltal a szejbep a szelénné belsejében megnyitható vagy elzárható. Az (o) csap (p) harántfurattal bír, amely a csap (q) hosszfuratával közlekedik. A csap körülete recézve van, hogy könnyeb­ben forgatható legyen. A csap (q) furatát a (t) szög körül elforgaifibaitó (s) lemfez­rúgó zárja el, amely idegen anyagoknak a szelencébe való jutását rpegaklidályozzia. A szelence megtöltése a következő mó­don történik: A kenőanyagai töltött szivattyú vagy feeslkeindő hajlékony kibocsátó csővét vég­darabjánál fogva az (.o) csap (q) furatá­hoz kapcsoljuk, miután az (s) leihezrúgót félretoltak. A kibocsátó cső végét addig csavaroljuk az (o) csapba, míg a cső ez utóbbit magával nem viszi és ezáltal az (®) szelepet (m) fészkéről le nem emeli, amikor is a (q) furat a szelence belsejével összeköttetésbe jut. Magiától értetődik, - hogy a (d) födelet előzetesen az (a) lábon addig csavartuk fölfelé, míg (i) karilmája a Mb alsó szélén fel nem akadt, vagyis míg a szelence tér­fogata a lehető legnagyobb nem lett. A födél fölcsavarolása a rajta alkalmazott (u) szárnyaik segélyével kényelmesen kéz­zel végezhető. A szivattyúban vagy fecs­kendőben levő kenőanyag a ,(q és p) fura­tokon keresztül a szelence belsejébe jut és iia ez utóbbi már megtelt, akkor a föos­kendőt lekaipcsoljuk, az (s) lemezrúgót he­lyére forgatjuk, mire a szelence ismét üzemképes. Ha valamely műhelyben a leírt kivitelű kenőszelencék vannak alkalmtazvít, akkor 8£ összes szeleacék megtöltésével mi^djyg olyan munkás hízható meg, aki biztosité­kiöí nyújt afelől, bogy fcewésre ÍQEgástalan zsiradék használtatik. (1 rajalap melléklettel.) Minthogy az (n) szelep még a födélnek az allványra való szerelése előtt az (o) éá^pra szögecseltetik, ennélfogva a kenő­szelencénelk egy része nem szerelhető le vagy lazúlhat meg véletlenségoől. "A födelet a lábbal elválaszthaaanul ösz­-ssjeikötő karima természetese® más rögzítő saerfeezeftel is hedvettesifihető. XJgy §ztetép a töltőnyílás elzárására is lehet a leírttól .eltérő szerkezetet alkalmazni. , A 2. ábra szerinti kivitelnél az (l) töltő­nyílást oly (v) szelep zárja el, amelyet egy (x) rúgó szorít fészkére!. Ha .a szivattyú ' kibocsátócsö vének végdarafoját az (l1 ) nyílásra csavaroljuk, akikor ezen végdarab a (v) szelepre fekszik és azt lenyomja, úgy hogy az (l1 ) nyílás szabaddá válik. A töl­tés befejeztével viszont a (v) szelep az (x) rúgó hatása alatt a töltőnyílást önműkö­dően elzárja. A 3. ábrán föHüntetett kivitelnél a záró­szelep (y) golyóból áll, amelyet a (z) rúgó nyom az (l2 ) nyílásba. A töltőnyílás a szelencének nem csupán fölső tfésizén, hanem a födél vagy láb olda­lán is elrendezhető. Bizonyos esetekben, pl. automobiloknál, a szelence lába a ke­nendő tárgygyal egy darabból is készít­hető. Az (u) szárnyakra nincs okvetlenül szükség, aímennyiben azokat recézés is he_ lyettesítheti. SZABADALMI IRÉNYKK. 1. Kenősizelenoe zsiradéktartány gyánán. szolgáló födéllel, aimely a kenendő erősített, átfúrt lábra van csatolva, jel­lemezve azáltal, hogy a födél a lábbal mozgékonyan, azonban elválaszthatat­laniul van összekötve, és töltőnyílással van ellátva, amely a töltés befejezté­vel mindig elzáratik. 2. Az 1. igénypont szerinti kenőszelence kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy , a töltőnyílás elzárása önműködően történik. 3. Az 1. igénypont szerinti keixőszelence kiviteli ailalkja, jellemezve azáltal, hogy a láb a kenendő résszel egy darabban van kiképezve. » f mua H6WÉVYTAiwmI» mw mn

Next

/
Thumbnails
Contents