72178. lajstromszámú szabadalom • Csúszásgátló készülék mindenféle gépkocsi számára

Megjelent. 1918 évi junius t>o 10-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI jgjg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72178. szám. XX a. OSZTÁLY Csúszásgátló készülék mindenféle gépkocsi számár*. dr ing. mandl alfréd, s. rothmüller gyáros cég társtulajdonosa bécsben. « A bejelentés napja. 1916 december hó 22-ike • Jelen találmány tárgya csúszásgátló ké­szülék mindenféle gépkocsi, különösen gépteherfcocsi számára és lényegében két, a kerékkoszorú két oldalára ráhúzható, utánállítható csuklós láncból áll, amelye­ket haránttagok kötnek össze egymással. Ezek a haránttagok átérik a kerék futó­, fölületét és csőszerű, illetve |_ alakú erősítések vannak rájuk melegen rásaj­tolva, illetve fölhúzva, amely erősítések közé a kerék futósíkjában U-alakú betét tagok varrnak befogva. Közreható eszköz gyanánt a találmány tárgyához tartozik továbbá egy vagy több, mindegyik csuklós láncba beiktatott fe­szítőkészülék, amely jobb-bal menetű fe­szítőanyával, valamint a lánc, illetve lánc­tag mindegyik végéhez csuklósan kapcso­lódó csavarorsóból áll, végül egy segéd­készülék, amely arra szolgál, hogy a lán­cokfat föl lehessen tenni a kerékre. Az idetartozó vázlatos rajzok a talál­mány tárgyának kiviteli példáját tünte­tik föl. 1. ábra a kerékre fölhúzott készülék elülnézete. 2. ábra ugyanannak fölülnézete. 3. ábra metszet az 1. ábra vonala sze- . rint. ' 4. ábra a segédkészülé'k nézete. Az 1—3. ábrából látható kiviteli alak szerint a csúszásgátló készülék két (a) csuklós láncból áll, amelyek egymással a (b) csuklóknál | alakú (c) harántta­gok által vannak összekötve, amely utób­biak átérik a készülékkel ellátandó kerék futófölületét. A (c) harínttagok középső részén vannak a (d) csőszerű hüvelyek, amelyek a (c) haránttagok merevségét és ellenállóképességét fokozzák. Ezen (d) csőszerű hüvelyeket célszerűen melegen sajtoljuk, illetve kovácsoljuk rá a (c) ha­ránttagok közepére, amely utóbbiakat ezáltal csaknem teljesen körülvesszük, csupán a keskeny (d') hézagokat hagyjuk szabadon. Azon a részen, ahol a (d) cső­szerű burkolatok a kerék futófölületén fölfekszenek, a burkolatokban a futóko­szorú közepének megfelelő (d") kivágá­sok vannak, amelyekbe a laza (f) betétek (e) csapjai beleillenek. Az (f) betétek U-alakűak és szerelés közben a készülék­nek a kerékkoszorúra való ráfeszítése előtt rakjuk föl és a (d) csőszerű burko-

Next

/
Thumbnails
Contents