72178. lajstromszámú szabadalom • Csúszásgátló készülék mindenféle gépkocsi számára

I latokkal ellátott (c) haránttagok közé tol­juk be azokat. Az (a) láncok megfeszítésére szolgál­nak az azoknak mindkét végükhöz csuk­lósan kapcsolódó (g g') csavarorsók, ame­lyek jobb-bal (g", g'") menettel vannak ellátva. A csavarorsókra illik a (h) ugyan­csak jobb-bal menetű anya, amelynek forgatása által a (g, g') orsók a (h) anyá­ba csavarodnak és így a láncot megfeszí­tik. Azon óéiból, hogy nehéz járművek­nél megkönnyítsük a láncnak a kerékre való ráhúzását, a láncot több részből rak­juk össze, mikor is természetesen ugyan­annyi feszítlökészüléket alkalmazunk, mint ahány résziből alkotjuk a láncot. A 4. ábrából látható segédkészülék is arra szolgál, hogy a láncot könnyebben lehessen fölhúzni a kerékre. A készülék (i) csavarorsóból áll, amelynek két végén jobb-bal (j, j') menetek vannak. A fölső (j) menetek egy (k) szögletvas heveder egyik szárában járnak, míg az alsó (j') menetek egy második (k') szögletvasheve­der egyik szárán áthatolnak és a (k') he­veder alatt forgathatólag elrendezett (1) hüvelyben járnak. Mindkét (k, k') heve­dernek azon szárában, amelyet az (i) orsó nem érint, egy-egy (m, m') kiálló csap­szög van. Mikor á láncot föl akarjuk húzni a ke­rékre, akkor az (m, m') csapószögeket az (a) lánc csuklótagjaiban öleve elrendezett lyukaikba illesztjük és erre az (i) húzó­csavart egy, az (1) hüvelyen alul alkalma­zott (n) kulccsal forgatjuk, mire a (k, k') hevederek egymáshoz közelednek, illetve a láncok a kerélk mindkét oldalán meg­húzatnak. SZABADALMI IGÉNYIK. 1. Csúszásgátló készülék mindenféle gép­kocsi számára, jellemezve a hajtóke­rék futókoszorújának mindkét olda­lára fölhúzható és utánafészíthető csuklós láncok (a) áltál, amelyek csuk­lóiknál (b) a kerék futófölületén átérő harántagok (c) által vannak egymás­sal összekötve, amely haránttagokra (c) csőszerű, ill. j-alakú erősíté­sek (d) vannak melegen rásajtolvia, illetve fölhúzva, amely erősítések (d)-» közé U-alakú betétek (f) illenek a ke­rék futósíkjánalk közepében. 2. Készülék az 1. igénypontban védett készülékhez tartozó csuklós láncnak megfeszítéséhez, jellemezve egy jobb­bal menettel ellátott csavaranya (h) által, amelynek forgatásával egy-egy, a csuklós lánc végeihez csuklósan kapcsolódó csavarorsó (g, g') becsava­rodik az anyába (h). 3. Segédkészüiök az 1. igénypontban vé­dett készülékhez tartozó csuklós lán­coknak (a) a hajtókerékre való ráté­teléhez, jellemezve egy húzórúd (i) ál­tal, amely két végén jobb-bal íjrenettel (j, j') van ellátva, amelyek közül az egyik menet egy-egy hevedernek (k) szögletre kihajlított szárában jár, a másik menet pedig egy-egy második hevederen (k') áthatol és' az utóbbin kívül elrendezett hüvelyben (1) jár, mimelleft mindkét hevedernek másik v szára csapszegekkel (m, m') van el­látva, aimelyek a láncok (a) csuklótag­jainak megfelelő furataiba illenek. (1 rajilap mellékletei.)

Next

/
Thumbnails
Contents