72171. lajstromszámú szabadalom • Berendezés papírtekercsvágó- és göngyölítőgépekhez a fölgöngyölödő papírpályáknak kefehengerekkel való nedvesítésére

Megjelent 1918. évi junius hó lO-énu MAGY. ^ KIR. SZABADALMÍ NSRA HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72171. szárú XUI/d. OSZTÁLY­Berendezés papirtekercsvágó és göngyölítő gépekhez a fölgöngyölődő papir­pályáknak kefehengerrel való nedvesítésére. GOEBEL JEAN KERESKEDELMI TANÁCSOS DARMSTADTBAN. A bejelenté* napja 1917 iebruár.hó 24-ike. Elsőbbsége 1916 február hó 25-ike. Piapirpályák nedvesítésére a közvetlen nedvesítés helyett a víishozzávezetés meg nem felelő volta miatt kefehengeréket al­kalmaztak úgynevezett feccsentő hengere­kül, a melyek azonban a nedvességet szán­tén nem elég egyenletesen viszik föl és fö­lös feocsendő vízzel is kell dolgozniok, mert különben nincs biztosítva, hogy a fölfutó papirpálya mihden helyére tényleg nedvesség jusson. Ez a vízfölosleg különösen keskeny, vé­kony papírcsíkok nedvesítéseikor igen ká­ros. A találmány értelmében ezeket a hátrá­nyokat megszüntetjük a keíeihengemeik olyképen való alkalmiazósóval, hogy az állandóan a képződő papírtekercs kerüle­téhez illeszkedik. A kefehenger a merítő­hengertől kapott nedjvességet feccsentés nélkül keni föl a fölgönygyölödő papírra. A kefének a vastagodó papírtekercstől való távolságában ill. ahhoz való illeszke­désében fölmerülő kis különbségeket a terjedellmes kefehenger jól fölveheti. A papirteikercs átmérőjének növeikeditével a kefehengert oly emelörúdazat mosatja, a mely beállítását az érzékelő gyanánt működő hozzávezető henger papirteker­csétől kapja. Ez a tekercs elé iktatott és a beállítás érzékelője gyanánt működő hozzávezető henger a papirteikercs tengelyétfői való tá­volságát a nedves papirteikercs engedé­kenyáege folytán csak bizonyos egyenek lenséggel változtatja. Ezek az egyenetlen­ségek a felkenő kefe működésére egyál­talán nem károsaik-A kefehengeir hajtáisa a találmány to­vábbi kifejlesztése értelmében a paprrpáh lyától átfogott vezetöhengerok egyikéről akként történik, hogy a kefehenger for­gása a papir sebességéhez viszonyítva a papírtekercs átmérőjének növekedtével is állandó marad. » A mellékeit rajz a találmány tárgyának papirsávok föliekercselésére és nedvesíté­sére vonatkozó kiviteli példáját tünteti föl. Az . 1. ábra részben metszeti oldalnézet, a 2. ábra elülnézet. Az (1) papirpálya (2) sávvágó készülé­ken és két (3 és 4) vezetőhengeren át fut föl a gépállváirtyban ágyazott tekercselő hengerre. I

Next

/
Thumbnails
Contents