72171. lajstromszámú szabadalom • Berendezés papírtekercsvágó- és göngyölítőgépekhez a fölgöngyölödő papírpályáknak kefehengerekkel való nedvesítésére

A tekercselő hengerre fölgöngyölödő (5) papirtekércs alatt némi távolságban (7) medence van a (6) gépállványon (8) vezetékek révén eltölhatóan elrendezve. A (7) medencében (9) merítőhenger van ágyazva. E fölött fogjál helyet a (7) me­dence* fölfelé megnyújtott homlokfalai kö­zött a (10) kefehenger. Á kefehengerwek ilyen elrendezése mel­lett annak távolsága a (9) meritőhenger­től változatlan. Elérhető volna azonban egyszerű módon, — p. o. a (7) medence (8) vezetékeihez Hasonló vezetékekkel — az is, hogy a kefehenger és (9) merítőhen­ger között is változó legyen a távolság. A (7) medence (8) vezetékeihez (11) csukló­rudak csatlakoznak, a melyek alul a kö­zös (12) tengelyre szerelt két (13) emelő­karral kapcsolatosak. A (12) tengelyen a (13) eimelőkarokkal szemben (14) súly függ a medence súlyának kiegyenlítésére. A (13) kairok egyikéhez (16)-nál (15) összekötő rúd van kapcsolva, a mely fönt (Í7)-nél a (20) csapon ágyazott kétkarú (18, 19) emelő hátulsó (18) karjával kap­csolatos. Minthogy a (18,19) emelőknek a berendezés mindkét oldalán meg kell len­niök, ajánlatos, hogy a (15) ríídbók is a berendezés mindkét oldalán alkalmaz­zunk egyet-egyet. A kettős (18,19) emelők tartják a papr­páílyát vezető (3) és (4) hengereket. Az (5) papírtekercshez állandóan hozzáilleszkedő (4) henger a (18. 19) emelőket a fölgön­gyölítés előrehaladtával kilendíti, s ezt a mosást a (15) rúd az alsó (13) emelőkre, tehlt a (9) medencére és (10) keféhen­gerre viszi St, úgy hogy az utóbi a fölgön­gyölités vastagodásához képest változtatja helyzetét: emellett a kefehenger és (4) ve­zetőihenger kölcsönös helyzete a kétrészű (15) rúdba iktatott (21) állitóanya forgatá­sával szabályozható. A (10) kefehengert a (22) tengelyről hajtjuk a (24) feszítőcsigával fölszerelt (23) zsinórhajtás segítségével. A kefehen­gerről a (9) merítőhengerre (25, 28) fo­gaskerékpár viszi át lassító áttétellel a for­gást. Az (3) papirtekeroset a (27) szíjko­rong (2. ábra) hozza forgásba. A (4. 3) ve­zetőhengereket és a (2) vágókészüléket a papirpálya segítségével az (5) papírte­kercs viszi magával súrlódás révén. Az utolsó (28) vezetőkopong viszi át azután (29, 30) fogaskerék-áttétel utján a (22) ten­gelyre a forgást. Lehet ázoriban a (29) ke­reket vagy akár a (22) tengelyt a (27) szíj­korong hajtatta tengellyel úgy is össze­kötni, hogy közvetlenül erről kapja hajtá­sát. Ha a gép dolgozik, akkor a (9) merítő­henger a medencéből állandóan vizet jut­tat a (10) kefehengerre. Ez felfogja a vizet és az (5) papírtekercsre viszi át, miköz­ben a fölső és alsó részeknek a (15) rúd révén való kapcsolata mindenkor bizto­sítja a helyes távolságot az (5) papírte­kercs' és a (10) lfefehenger között. Ennek a távolságnak a módosítása bármikor le­hetséges a (15) rúd meghosszabbítása vagy megrövidítésé útján. Kicserélhető áttéte­leket is iktathatunk be, ha a működő ré­szek forgási sebességét tetszés szerint vál­toztatni akarjuk. • A kefehenger és merítőhenger közé, ha szükséges, közbenső elemeket (mint pl. egy második kefehengert, végtelen szövet­pályát és efélót) is iktathatunk be, anél­kül, hogy ez valamíképen érintené a talál­mányi gondolat lényegét. Szabadalmi IGÉNYŰ. 1. Berendezés papirtekercs-vágó és gön­gyölítő gépekhez a fölgöngyölödő pa­pirpályáknak kefehengerrel való ned­vesítésére, azzal jellemezve, hogy á (10) kefehenger állandóan hozzaillesz­kedik a képződő (5) papírtekercs ke­rületéhez. 2. Az 1. alatt védett berendezés kiviteli alakja, jellemezve a (10) kefehengert az (5) papírtekercs növekvő átmérőjé­nek. megfelelően mozgató (13, 15, 18, 19) emelőrúdazat által, a melynek be­állítását az érzékelő gyanánt működő (4) hozzávezető henger segítségévei az (5) papírtekercs végzi.

Next

/
Thumbnails
Contents