72168. lajstromszámú szabadalom • Kormányozható kapaszkodó idomvasakkal ellátott vontatókerék magánjáró erőgépek részére

- Megjelent 1918. evi juniua lio lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JGRA HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72168. S/aiu. XX/a/2. OSZTÁLY. Kormányozható kapaszkodó idomvasakkal ellátott rontatókerék magánjáró erőgépek részére. bösenbacher ferenc haditengerész pólában. A. bejelentés napja 1916 augasstma hó 2-ika. » A sokféle vontató-erőgépnél használa­tos, eddig ismeretes kapaszkodóvasakkal ellátott vontatókerekek nem minden te­kintetben felelnek meg az ilyfa'ta üzemek­nél fölmerülő sokféle követelménynek. A magánjáró vontatógépek rendes or­szágúton kapaszkodóvasali nélkül kényte­lenek járni, míg tarlón, szántásban, s.tb., a változó talajviszonyoknak megfelelően kisebb vagy nagyabb mélységbe behatoló kapaszkodóvasak igényeltetnek. Igen fon­tos követelmény továibbá az, hogy a min­denkori szükségletnek megfelelő mély­ségbe való kapaszkodás üzemközben igen gyorsan keresztül vihető legyen: mert ha szilárd talajról a gép süppedöre ér, vagy ha valamely okból kifolyólag faralni kezd, az előbbi esetben a gyorsan működésbe hozható kapaszkodó vasaik megmentik a gépet az elsűlyedéstől, míg az utóbbi eset­nél fékező hatásuk folytán a faralásból származható veszélytől. A keirékkoszorúhoz szilárdan hozzáerő­sített kapaszkodóvasak legnagyobb hibája az, hogy le- 'és fölszerelésük vagy elállítá­suk csak nagyobb üzemmegszakítással esz­közölhető. Tapadó talajviszonyoknál a ke­rékkel szilárd összeköttetésben álló ka» pasztkodóvasak sokat veszítenek hatásuk­ból a reájuktapadó föld miatt. Jelen szabadalom célja oly kapasizkodó berendezéssel biró vontatókerék védelme, amely a fenti követelményeknek megfele­lően módot nyújt a mozdonyon ülő gé­pésznek, a gépnek előre vagy hátra való haladása közben egyaránt, a kerékkel együttforgó kapaszkodóvasakat, a minden­kori szükségletnek megfelelően több-keve­sebb kinyúlással, gyorsan működésibe hozni, vagy működésüket megszüntetni. A kapaszkodóvasak továbbá olyként működ­nek, hogy vezetékeikben való ide-oda mozgásuk közben egyúttal öntisztításukat is elvégzik. A szabadalmi rajzon föltüntetett három első ábra a fönti kapaszkodó kerék műkö­désének magyarázatát célozza, míg a ne­gyedik és ötödik ábra a kerék szerkezeté­nek vázlatát nyújtja. Az (A) jelzésű kerékcsap szilárdan a mozdonyhoz van erősítve, nem forog. Az eme lazán fölhúzott (B) puska és a hozzá oldalt fölcsavarolt (C) csiga, (fogas vagy másféle) fordítókerék a mozdonyról külön nyeri hajtásait. A (B) puskára föl­ékelt (D) alapkörhagyón, melynek kerti.-

Next

/
Thumbnails
Contents