72158. lajstromszámú szabadalom • Ügyességi játékkal kombinált árúsító automata

Megjelent 1918. évi junius hé 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jajs^ hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72158. szám. VII b. OSZTÁLY Ügyességi játékkal kombinált árusító automata. KAUFMANN MÓZES KERESKEDŐ BUDAPESTEN. ' L bejelentés napja. 1916 december hó 20-ika. A jelen, találmány tárgya árúsító auto­mata, mely a vételkedv fokozása céljából egy ügyességi játék számára szolgáló szer­kezettel van kombinálva oly módon, hogy midőn az árút egy meghatározott pénz­darab árán az automatán megvettük egyes esetekben az árúval együtt egy játékérem lesz kiszolgáltatva, mely az ügyességi já­ték révén lehetővé teszi a vásárlás meg­ismétlését. Ezen ügyességi játék lényegé­ben egy forgatyú segélyével könnyen ide­oda mozgatható fölfogó elemből áll, mely­lyel az előbb említett játékérmet, mely az automatába való visszadobás után egy meghatározott pályarészen szabadon le­felé esik, föl kell fogni. Ha a játékérem­nek fölfogása sikerül, akkor az automata, kiszedő fogantyújának meghúzása folytán ingyen árut vagy további játékérmeket szolgáltat ki, melyek további jaieKra hasz­nálhatók vagy árúra beválthatók. Meg­jegyzendő, hogy a játékéreTM fölfogása tisztán a vásárló ügyességétől és meg­figyelő képességétől Süpg. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező automata egy foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra az automatának távlati képe. A 2. ábra annak oldalnézete nyitott ajtó­val, melyen az ügyességű játék számára szolgáló mechainismus látható. 3. ábra az automata mellső falának ill. az előbb említett mechanicmusnak füg­gélyes metszete. •1. ábra az automata mellső falának, egy részét mutatja nagyobb léptékben. Az 5. és (5. ábrák nagyobb léptékű részlet­rajzok. Az automata a pénzbedobás és az árú­kiadás szempontjából az eddig szokásos automatákkal teljesen egyenlő és a jelen esetben négy (a, b, c, d) pénzbedobó nyí­lással bír, melyek közül az egyik, pld. a (b) nyílás az ügyességi játék számára, te­hát játékénnek számára van fenntartva, míg a többi három huszíi-lléresek számára van tervezve. A bedobó nyílásokhoz tar­tozó árúrekeszek, ezeknek mechanizmusai a (g) pénzvezetékek, valamint az árú kihú­zására szolgáló (e) fogantyú és (f) kiszol­gáltató csatorna ismert szerkezetűek. A találmány szerint már most az automata­ajtó belső oldalán a következő szerkezet van elrendezve. Az ajtóhoz, ettől bizonyos távolságban, a (h) lemez van hozzáerősítve úgy, hogy ezen lemez és az ajtólap között a függés Íves (i) köz marad meg. Ebben a közben

Next

/
Thumbnails
Contents