72144. lajstromszámú szabadalom • Golyós futószerkezet görkorcsolyákhoz teherszállítókhoz és effélékhez

Megjelent 1918. éri június hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72144. szám V/e/l. OSZTÁLY Golyós futósserkexet görkorcsolyákhoz, teherszállítókhoz és más effélékhez. KOPPER ANTAL BANKIGAZGATÓ NAGYVÁRADON. • A bujelentóe napja 1916 janius hó 7-ike. Jelen találmány tárgya golyós futószer­kezet, mely egyaránt jól használható ke­réknélküli görkorcsolyákhoz, teherszál­lítókhoz, mankókhoz és más effélékhez. Ezen golyórendszer alkalmazása által azt a tetemes előnyt érjük el, hogy u súrlódás nagy mértékben csökkentetik. Ennek nagy gyakorlati előnye van, amennyiben a könnyebb járás, illetőleg teherszállítás mellett a szerkezet egyszerűségénél fogva esetleges javítások könnyen eszközölhe­tők. A találmány lényegében abban álf, hogy a görkorcsolyán, a teherszállító alapza­ton, a manikóégak alsó végén ós más effé­lén tokban ágyazott golyók vannak el­rendezve, melyek a futószerkezetet alkot­ják. ' A találmány tárgya a csatolt rajzon né­hány példakép vett foganatosítási alak­jában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a golyórendszerrel fölszerelt görkorcsolya alúlnézete, a 2. ábra ugyanennek oldalnézete, a 3. ábra a teherszállításra alkalmas szer­kezet oldalnézete, a 4. ábra a golyósrendszernek mankón való alkalmazáséit mutatja, ahol is a man­összecsukott állapotban rendes menésre alkalmasan vannak föltüntetve, az 5. ábra a mankó oly föhuntetésé, ami­kor a golyósrendszert alkalmazzuk, a 6. ábra két mankó összeköttetése, táv­lati képben, ahol a mankóágak végére go­lyók vannak szerelve, a 7. ábra egy golyóval fölszerelt mankóág végének nézete, végül a 8. ábra a, rendes menésre alkalmas mankóláb nézete. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett görkor­csolya (a) talprészéihez erősített (b) tokok­ban a (c) golyóik vannak ágyazva, me­lyek a görkorcsolyának futószerkezetét képezik. Ezen futószerkezet alkalmazása által a láb bármely irányban egyaránt jól mozgatható és nem kell a használatnál természetellenes állást vagy menetelést fo­ganatosítani. .Az eddigi kerekes korcso­lyákkal sziemben könnyebben és kevesebb erőkifejtéssel használható. Egyik nagy előnye ezen golyórendszerű futószerkezettel biró görkorcsolyának, hogy két golyós tok alkalmazása teljesen elegendő, miáltal az eddigi, legalább négy­kerekű görkorcsolyákkal szemben az elő­állítási költségeik is tetemesen kisebbek, ámbár lehet tetszés szerint három és négy

Next

/
Thumbnails
Contents