72143. lajstromszámú szabadalom • Tartóknak különböző magassági beállítását megengedő állványzat

Megjelent 1918. évi junius hó 7-én. "MAGY KIR. SZABADALMI WBB' HIVATAL SZABADALMI LEI R AS 72143. szám. Vlll/J. OSZTÁLY. Tartóknak különböző magassági beállítását megengedő állványzat. HK.RCZ.EGH IMRE ÉS CLEMEÍMS PÁL MÉRNÖKÖK BUDAPESTEN. A- bejelentés napja 1914 április hó 23-ika. A jelen találmány tartóknak • pl. pol­coknak, tartó rudaknak stb. különböző magassági beállítását megengedő állvány­zat, mely ismert módon több. egy­mással összekötött és egymás felé fordúlt oldalaikon a tartóknak kapcsoló szerke­zeteivel együttműködő fogakkal bíró áll­ványból áll és mely ezen ismert állvány­zatokkal szemben egyszerűbb szerkezete, könnyebb kezelhetősége és a véletlen esélyek elleni abszölut 'biztonsága által tűnik ki. Az eddig ismert állványzatoknál ugyanis a tartóknak az állványzatba^ való behelyezése, az abban való, elmozgatása és az abból való kivétele csakis akkor le­hetséges, ha a tartót megbillentjük, mely célból a tartón lévő tárgyakát le kell szedni. Egy másik igen nagy hátránya az ismert állványzatokban abban áll, hogy a tartók csak bizonyos esetben vannak a leesés ellenében biztosítva, míg a jelen találmányt képező állványzatnál a tartók az állványzat szerkezeti kiképzése folytán mindig és abszolúte vannak a leesés elle­nében biztosítva. A mellékelt rajzban a találmányt ké-. pező állványzatnak több foganatosítása alakja van példaképpen föltüntetve. Az 1. ábra az állványzat egy, falhoz állí­tandó könyvtári állványzat alakjában ki­képezett foganaísítási alakjának elölné­zete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vo­nala szerint. A 3. ábra metszet, az 1. ábrának 3—3 vo­nala szerint. A 4. ábra az 1. ábrában föltüntetett foga­iiatosítási alaknak oldalnézete. Az 5. ábra az állványzat egy, szabadon álló könyvtári állványzat alakjában kiképe­zett foganatosítás! alakjának előlnézei te. A 6. ábra metszeí az 5. ábrának 6—6 vo-. nala szei'int. A 7. ábra az állványzat egy tartó rúdak- -kai fölszerelt oszlop alakjában Kiképezett íoganatosítási alakjának nézete. A 8. ábra metszet a 7. ábrának 8—8 vo­nala szerint. A találmányt képező állványzatnak egyik foganatósítási alakjánál az állvány­zatot képező két állványt az állványzat­nak (1) hátsó falán (1. ábra) fölerősített, függélyes (2) vastartók képezik, melyek egy-egy, a hátsó falhoz derékszög alatt álló középrészből és két-két, a hátsó fal­lal párhuzamos bordából állanak. A

Next

/
Thumbnails
Contents