72134. lajstromszámú szabadalom • Sajtolóberendezés váltakozva működő tövisekkel

Megjelent 1»18. évi junius hó 7-éii. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI TT M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72184. Szám. XVI/d. OSZTÁLY. Sajtóberendezés váltakozva működő tövisekkel. ALTENSTEIN FRIGYES GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 január hó 1-je. A jelen találmány sajtókon való oly újí­tásra vonatkozik, mely a munka gyorsí­tása céljából lehetővé teszi az egyik tövis­nek sajtoló muiükája közben a másik tö­visnek hűtését. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakja van példaképen választott fekvő (vízszintes mozgású) hidraulikus .sajtón való alkal­mazásban föltünletvei Az 1. ábra a találmánynak a 2. ábra A—B tört vonala mentén képzelt síkokkal vett metszetét oldalról nézve ábrázolja, a 2. ábrán az 1. ábra C—Ü vonala mentén húzódó síkkal eszközölt függőleges. met­szet látható, végül a 3. ábra az 1. ábra E—F vonala mentén húzódó síkkal képzelt vízszintes metszet­ben a rögzítés szerkezetet mutatja be. A sajtónak (1) plungerjén megerősített' (2) dugattyúfej a (3) csapot tartja, ame­lyen a tövistartó (4) revolverfej forgatha­tóan van megerősítve. Ebbe vannak a tu­lajdoriiképení (5) tövistartók becsá varolva. A rajzon föltüntetétt helyzetben a (6a) tö­vis (tövisek) sajtólásra készen áll (álla­nak), míg a (6b) tövis (tövisek) (10) töm­lőn, (9) csapon és (8) csövön át vízzel táp­lált (7) zuhany hűtő hatásának van (van­nak) kitéve. A (4) revolverfejet a (11) rög­zítő szerkezetnek rúgója tartja a minden­kori sajtoló, illetőleg hűtő helyzetben. Emellett az (5) tövistartó rúdnak (5a) vé­ge a (2) dugattyúfejhez csavarokkal erősí­tett (12) tuskóra támaszkodik, úgy . hogy a (3) forgáscsap teljesen tehermentesítve van. • . Hogy a sajtolás utáni visszamenet alatt a megmunkált tárgy lefejtéséhez szüksé­ges "erő a (3) forgásicsápot ne vegye haj­lításra igénybe, a (4) revolverfejnek (4a) orrát a (2) dügattyúfejberi csavarosan megerősített (13) ütköző megfogja. Amint a (6a) tövis (tövisek) a .sajtolást elvégezte (elvégezték), a (4) revolverfejet 180°-kal elforgatjuk, miáltal a (6a) tövis (tövisek) a (7) zuhany alá, a (6b) tövis (tövisek) pedig a munkahelyzetbe kerül (kerülnek). A (4) revolverfejen a szükségnek meg­felelően természetesen több (5) tövis­tartó is megerősíthető, amikor is a (8) revolverfej riem 180°-os félfordulatot, ha­nem harmad-, negyed- stb. körfordulatot tesz, vagy pedig a munka természete sze­rint két vagy több tövis egyidejűleg saj­tolhat, mialatt a. többi hűtődik vagy pré­seléshez előkészíttetik; pl. kenetik. A csa-

Next

/
Thumbnails
Contents