72133. lajstromszámú szabadalom • Jelzőkészülék játékoknál fölmerülő nyereségek és veszteségek följegyzésére

f ftagjelent 1918. évi junius ho 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72133. s^ám. Vl/d. OSZTÁLY Jelzőkészülék játékoknál fölmerülő nyereségek és veszteségek följegyzésére. UftBAGH GILLY ASSZONY SZÜL. WOLF MAGÁNZÓNÓ BERLIN­TEMPELHOFBAN. A bejelentés napja 1916 május hó 16-ika. Jelen találmány tárgya oly készülék, mely a különböző játékok alkalmával a nyereségek, illetve veszteségeknek papírra való följegyzését fölöslegessé teszi. Isme­retesek már ugyan, ilyen oélü készülékek, ezeken azonban a veszteségek, illetve nye­reségek nagyságát mutatók jelzik, melyek véletlenül is könnyen eltolódnak, azon­kívül csak bizonyos jellegű játékok szá­mára alkalmasak, alkalmatlanok ellen­ben olyan játékoknál, melyeknél nem­csak nyereségeket, Hanem veszteségeket is kell följegyezni, mint amilyen pl. a „skiat". * A jelen találmány szerinti készülék az összes eddig ismert játékok számára al­kalmas és a kitűzött célt azáltal éri el, hogy egyfelől olykép van fölszerelve, hogy oly berendezésekkel van elláitve, melyek­kel a nyereségek és veszteségek elkülö­nítve megjelölhetők, azonkívül lehetővé teszi, hogy egyik része egy bizonyos játsz­mán belüli adatok föl jegyzésére szolgál­jon, míg másik része a játszmák végered­ményének föl jegyzésére szolgál. A számok följegyzése, eltávolítiható és rögzíthető szervek, előnyösen dugószeríí osapotk segélyével történik. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja: 1. ábra a találmánynak fölülnézetét, 2. ábra pedig keresztmetszetét tünteti föl. Alkalmas anyagból, pl. fából készült táblán három mezőcsoport van. A fölső mező, valamint a középső mezők egy ré­sze színben, árnyékolásban, vagy bármely más tekintetben eltér az alsó mezöcsoport­tól és a középső mezőcsoport második ré­szétől. A fölső- és alsó mezőcsoport három sorból áll, melyek számokkal ellátott (2) mezőkre oszlanak. Áz első mezösor egye­seket, a második mezösor tízeseket, a har­madik mezősor pedig százasokat tartal­maz. A középső csoport előnyösen két — ugyancsak számokkal ellátott — (6) kör­ből áll, amely ugyancsak (2) mezőkre osz­lik. Minden egyes mezőhöz (3) furat tarto­zik, melyekbe (4) dugók illeszthetők be. A készülék használata a következő: a fölső mezőcsoport, valamint a vele egyszínű kö­zépső mezőosoportnak fele szolgál a nye-' reségek följegyzésére, a többi mezöcsopor­iok pedig a veszteségek föl jegyzésére; Oly

Next

/
Thumbnails
Contents