72133. lajstromszámú szabadalom • Jelzőkészülék játékoknál fölmerülő nyereségek és veszteségek följegyzésére

esetekben, midőn a veszteségeket nem je­gyezzük föl, hanem csakis az elérendő pontoik legmagasabb száma döntő, az egyik csoport fölhasználható az egy-egy játszmá­ban elért pontoik összeszámolásárá, a má­sik mezöesoport pedig a végeredmények följegyzésére, úgy, hogy az első mezöeso­port minden játszma végén fölszabadul. Ha pl. valaki az egyik játszmában egymás után a 44, 88 és 176 nyerőszámokat kell, hogy följegyezze, úgy a 44-es nyerőszám följegyzésekor az egyik dugót a legfölső sor 4-es számának megfelelő lyukba, egy másik dugót pedig az alatta lévő sor 40-es szátmáíhoz tartozó lyukba illeszti. Mikor a 88-as szám följegyzésére kerül a sor, úgy, mivel 44-nek és 88-nak összege 132, ennek megfelelően dugót helyezünk a 100-as me­zősor 100-as száma mellé, a 10-es sor 30-as száma mellé és az egyes mezősor 2. száma mellé, miáltal a 132-es szám meg van je­lölve. Ugyanígy ezen öszeghez hozzáadjuk a 176-os számot és a végösszeget, a 308-at dugókkal megjelöljük. Uj játszma meg­kezdésekor a 308nas végösszeget az alsó mezőcsoportra visszük át és a fölső mező­csoportban a dugókat a 0-ás mezők fura­taiba dugjuk be. Ha a nyereség- és veszteségszámok egyaránt föl jegyzendők, úgy pl. ha azután, | hogy valakinek nyeresége 32 egység volt, a vesztesége 84 egység, úgy az 52 különbö­zelet az alsó veszteségmező csoportban je­löljük meg, dugókkal, a nyereségmező csoportban pedig a dugókat a 0 állásokba dugjuk. A (6) körökben dugók segélyével a nye­reségszámok, illetve veszteségszámok ez­res számait jelöljük meg. Jelen találmány elve fölhasználható ház­tartási kiadásoknak följegyzésére is, ha ezen célra a táblát megfelelő beosztások­kal és furatokkal látjuk el. Ekkor a napi­vagy heti kiadásokat tételről tételre a du­gók átállítása révén azonnal összeadjuk, az összegeket pedig egy külön táblán je­gyezhetjük föl. SZABADALMI IGÉNY. -Jelzőkészülék, játékoknál fölmerülő nye­reségek és veszteségek följegyzésére, jellemezve két hasonló számozással • ellátott mezöesoport által, mely mező­csoportnak minden egyes mezője fura­tokkal van ellátva, melyekbe jelződu­gók illeszthetők, azon célból, hogy a nyereségekben, illetve veszteségekben beálló változásokat ezen dugóknak a különböző számmezők furataiba való átállítása által följegyezhessük. (I rajilap melléklettel.) rmM nészvéNTTÁmMAo NYOMOÁJA BUMPMIGN.

Next

/
Thumbnails
Contents