72116. lajstromszámú szabadalom • Az egész alsó végtag pótlására szolgáló prothesisbe illesztett térdcsukló

HeKifiMi 1»18. ert május >»ó 31-é«*. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL 72116. szám, Vli/e. OSZTÁLY Az egéss alsó végtag pótlására szolgáló prothesisbe illesztett térdcsukló. GASMESSERFABRIK MAINZ ELSTER £ C° MAINZBAN. A bejelentéi napja 191,7 junias hó 18-ika. Elsőbbsége 1916 auguMtus hó 9-ike. A jelen találmányt az ampiitáltnak test­súlya által befolyásolt, rugalmas rqgzítő szerkezettel bíró térdcsukló képezi, mely az egész alsó végtag pótlásána szolgáló prothesisekbe illeszthető. A találmány sze­rint egymásban ctsúszó hüvelyek vannak elrendezve, melyek rugóhatás alatt álla­nak és melyek orrokkal ós kivágásokkal együitt az amputált testsúlyának hatása alatt a térdosuklót helyzetében, rögzítik. ,A 'térdcsuklót külön szerkezeti rész gyanánt lehet kiképezni, melyet minden nehézség nélkül lehet a prothesisbe helyezni. Ez kü­lönösen azért fontos, mert a osuklódara­bot ekként tömegcikk gyanánt lehet elő­állítani. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező térdcsukló példaképen egy foganatc­sítási alakban van feltüntetve. Az 1. ábra a térdcsuklóval ellátott prothe­sisnak oldalnézete. A v ' '. 2. és 3. ábrák részletrajzok nagyobb lép­tékben a praÖjesisnafk két különböző ál­lásában. A 4. és 5. ábrák hosszmetszetek 'egymás síkjaira merőleges síkokban. A prothesisnek a csonkot körülfogó sín­jét a (2) fűzős csatoló segélyével (3. ábra) ismert módon érültjük meg. A sínhez van erősítve a (4) csavarorsó (2. ábra) és az (5) csavaranya segélyével az U-alakú (3) rész, (nélynek pofáiban a (6) csap van ágyazva; ezen csap körül leng a prothesis (8) alsó szárának (7) csuklórésze (5. ábra). A (7) rész a (11) csőnek folytatását képezi; a (8) alsó Szárnak a (6) csap kö1 rülí lengéseit a (9) ütköző határolja (4. ábra). Ezen ütköző ismert módon meg; akadályozza a prothesis fölső és alsó szá­rát abban, hogy az előrejárásnál előre át­hajoljanak, de nem akadályozhatja még ezen szárakat abban, hogy azok a prothe­sisnek ügyétlen fölcsatolásániál vagy egyéb okok következtében az ellenkező irányban egyímás felé forduljanak. Ennek egyszerű és biztos megakadályozására a következő elrendezés szolgál. A (8) alsó szárt képező csőnek fölső ré­szén (2. ábra) a (10) hüvely van elren­dezve, melyben á (8) alsó szár (7) csukló­részének alsó folytatását képező (11) hü­vely elmozoghat. Mindkét hüvely a belse­jükben elrendezett (13) - rúgónak hatása • alatt áll (4. ábra); a hüvelyek mozgását a (13) hasítékok határolják (5. ábra), me­lyekkel a (14) csavarmenetes peckek kap­csolódnak. Ha a prothesisnek (8) alsó szárát ké-

Next

/
Thumbnails
Contents