72115. lajstromszámú szabadalom • Önműködő lopó (kiömlőcső)

Jrtétttotairt MWÉÍ éV1J)Máj«ü3 'h#3$»0A4 ELKM RTLDOLF HADNICY BÜÍ>APÉS$0. A kcj«tciitte napja » 2*Ü». ii A találmány tárgya önműködő lopó" (kiőtmlőeső), mely tartályoknak mester­séges szívás nélkül való kiürítésiét teszi lehetővé. Az új lopó* vagy kiömíőcső al­kalmazást tere igen tág, így pl. használ­ható a borászatnál hordok palackozá -sára, oly folyadékok (petróleum, kén-, só-, salétromsav stb.) kiürítésére, melyek­nél a megszívás kellemetlen vagy ielie­tetlen. Vízvezetékeknél a kiomlőcsövet, árnyékszékeknél a víztartály kiömlőcsií­vét van hivatva egyszerűbb szerkezettel helyettesíteni. • . \... A találmány lényege abban áll, hö^ a folyadék, mielőtt a tulajdonképení, szo­kásos módon meghajlított káömlőcsőfoe (szivornyába) lépne, a kicmlöcsövet kö­-rülvevő két téren me^y keresztül. A leg­külső térbe lépő folyadék köziekedőcső­hatás folytán fölemelkedik, ezután a kö­vetkező tér fölül hyitott határolófalán átbukva, egyrészt a legkülső térben szívó­hatást idéz elő és további folyadék belé­pését teszi lehetővé, másrészt oly esési sebességre tesz szert, hogy á tu-.ajaon­képepi kiömlőcsőbe lépve, ebben a kiürí­tendő tartályfolyadck fölszíne fölé, a ki ömlőcső tetőpontjáig emelkedik és ezál­tal a szivornyahatást megindítja. T^t tartályok kiürítése teljes^ önműködően történik, teraaésaetes azonban, hogy a láknány tárgyát képező készülék n^m .tigü tartályokihoz i» használható, de ekkor a működést megMayással kell elindátaiü. A mellékekpajzon á találmány táffgyá­.nak egy foganaíosdtási alakja van föltün­tetve és pedig, az 1. ábrán a készülék függőleges hossz­metszeté,--a 2. ábrán r.z alapöntvény fölülnézete, a 3. ábrán pedig a - külső henger oldal­i^«ite látható. A találmány értelmében a szokásos módon meggörbített tulajdonképení (1) szívócsövet, mely a (4) elzárócsappal van ellátva, a (2) és (3) hengerek által képe­zett két tér Veszi körül. A (2," 3) hengerek alsó peremeikkel az (5) alapontvénnyel vannak összekötve. Ezen célból a (2) hen­ger alsó pereime az (5) alapöntvény (6) karimájára van csa'varolva. Ez a karima Teljes köralakú, úgy hogy a (2) henger által bezárt tér alul el van zárva. A külső (3) henger megerősítése céljából az (5) alaplemez a csavarmentes (7) toldatok­kal vaij ellátva (2 ábra), melyekre a .gső^ ^8) toldatai' csavaroltátnak (3.

Next

/
Thumbnails
Contents