72115. lajstromszámú szabadalom • Önműködő lopó (kiömlőcső)

# - 2 — ábra). Két-két (8) toldat kiitt a (3)/c*v alsó részén a (9) nyílások képződnek. A fölső elzárást a (10) öntvény melybe az (1) cső és <? (3) henger fólső?? részei be vannak csavarojva,. míg a1 zépső. (2) henger fölül a (10) öntvénj^? alatt végződik. Az (1) cső bebocsátó vége? v^tepii^el |iz i (5) alapőntvény r fölött 1/1 I I , : í '•';/• x Ha 1. készüléket' olyJ fólyadéktartálybá mertjük, melyben a folyadélimagasság legalább, is a készülék (L) magasságával egyenlő, akkor a folyadék a külső (3) henger alsó (9) nyílásain belépve, a kö2r* lekedőcsövek törvénye értelmében a (3) és (2) hengerek között lévő térben föl- ' emelkedik és a (2) heijger fqlső perean^n, át a (2) henger és az (1) cső között lévő •'térbe ömlik. A folyadék a1 rftögötte lévő folyadékoszlopra szívó hatást gyakorol leesése közben bizonyos sebességre b k .4 es tesz szert, melynek folytán az (1) áső nyí­lásán belépve,- eíeívenereje kövétkez^ébeíi ezen cső tetőpontján túlemelkedik es "a csőnek a kiürítendő tartályon kívül fekVő kif olajt órészéin' kilép. Ezáltal a szivor-" nyahatás önműködően megindul. *•> Ka á tartályban ! *a folyadékmagasság (L)-nél nagyobb, akkor a szivornyahatás. ^íjjnanüköflŐen indul-meg, míg ha a folya­'^étonágasság (L)-nél kisebí), a kifolyha­;^ást piÉgszívás#)í kell megindítani. SíABADALMI 1GÉMY. /. jömlőcsövet (szivornyacsövet) két tér veszi körül, melyek közül a külső alul ••> ! a folyadékot bébocsátó nyílásokikai van ellátva, míg a belső téx^ aluL^árt* fölül pedig a külső térrel közlekedik,, úgy hóígy *a készülékbe lépő folyadék . t , először í&r a kül^ő térben fölemelke­dik, majd fölül a szivornyacső bebo-ÍJ csátó szárát közvetlenül körülvevő térbe lépve, lezühan és ezáltal egy­részt a legkülső térben szívóhatást " idéz elő éis további folyadék belépé­• sét teszi lehetővé, másrészt oly esési sebességre tesz szert, hogy a tulajdon­képeni kiöimlőcsőbe lépve, ebben a 'ki— *• ürítendő tartály folyadékfölszíné fölé, a kiömlőcső tetőpontjáig emelkedik. (i rájriáp' mellékletteL)

Next

/
Thumbnails
Contents