72113. lajstromszámú szabadalom • Konzervdoboz

Megjelent I91S. évi mAJus hé 31%. 72118. szám. H/c. OSZTÁLY Konzervdoboz. BERNHARD SIEGFRIED VEZÉRIGAZGATÓ NIEDER-HORKÁBAN. A bejelentis napja 1917 szeptember hó 10-ike. Elsőbbsége 1017 február hó 34-ike. A találmány konzervdobozra vonatko­zik és az isimert föladatot (a) konzervdo­bozt egy fűtőkészülékkel ellátni, külön­leges módon oldja meg. Erre a célra a tüzelőanyagot a találmány értelmében a •doboz födelében helyezzük el,* ugy hogy a födélnek a doboz nyitása céljából amúgy is elvégzendő levételénéi a főzés céljára egy a tiizelüanyaglgal ellátott alá­tétet kapunk a doboz számára. Ez a szer­kezet egyszerűbb és hatásosabb, mint egy légjhozzávezetés nélkül égő fütőtoitényriek a doboz kettős feneke között nehezen hozzáférhető térben Való ismert alkal­mazása; ezáltal különösen kevesebb tér megy veszendőbe és közönséges tüzelő­anyagot pl. szijárd spiritusszal használ­hatunk. A doboz egy célszerű kiviteli! alakjánál a levehető födél a tüzelőanyag számára egy szorítóbetétettel elzárható kidomborítással van ellátva, miméllett a hetét egyúttal egy bádoggyűrűt rögzít, melynek toldatai ismert,módon, fölhajlít­hatók, hogy a nyitott dobozt főzés köziben tartsák. A csatolt rajzon a találmány egy példa­képem kiviteli álakban van föltüntetve. Az 1. ábra a^zárt doboz metszete, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó fölülné-, zet; a 3. ábra a doboz metszete a főzésnél. Az (a) doboz szokásos módon bádogból van készítve és alul a (b) fenékkel van elzárja. A (c) födél közepén az (e) tüzelő­anyag számára a doboz belseje felé ter­jedő (d) kidomiborítással van elláitva, melyet fölül az (f) szorítóbetét zár el. Az (f) betét széle egy (g) bádoggyűrűt tart fogva, mely a (d) kidomborodás és a (c) födél széle között fekszik; ez a (g) gyűrű, bevágások által fölhajlitható nyúlványok nagyobb számával van ellátva. J A dobozt a födélnek egy dobozkéssel való szokásos levétele által 'nyitjuk, mire a födél a doboz tartalmának megfőzésé­nél tüzelőanyagtartó és alátét gyanánt használható. E célból az (f) szorítóbetétet eltávolítjuk, míg a (g) gyűrűnek három vagy több nyúlványát felhajlítjuk, hogy azokra a dobozt állíthassuk (3. ábra). A (g) gyűrű az (f) betét eltávolítása után föl nem hajlított nyúlványaival a födél szélén kellő vezetést kap, hogy az alátét gyanánt szolgáló födélben kellően tartson. A födélnek a tüzelőnyag fölvételére és a doboztarfalom megfőzésénél tartóalátét

Next

/
Thumbnails
Contents