72070. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép fémlemezeknek furnírlapoknak és más hasonló anyagoknak fémporral való bevonására

Megjelent 1918. évi xnájua hó 24-én . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72070. szám XVI/e. OSZTÁLY. Eljárás és gép fémlemezeknek, farnirlapoknak, péplemezeknek és más hasonló anyagoknak fémporral való bevonására. ROTHMÜLLER S FÉMÁRÜGYÁROS CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1916 november hó 4-ike. i'k a találmány tárgyát egy eljárás ké pezi, amely lehetővé teszi, hogy fémle­mezek, furniriapok, péplemezek és más hasonló anyagok finoman elosztott fém­porral, mint, alumínium, bronz, ón, hor­gany stb. porával gépi úton, az eddig szokásos kézimunkánál gyorsabban és gazdaságosabban bevonhatók legyenek. A találmány tárgyát továbbá az eljárás foganatosításához való gép is képezi és közreható eszközök gyanánt magában foglalja a találmány ezen gépnek némely alkatrészét is. A találmány tárgyát képező eljárás lé­nyegében abban áll, hogy az előzőleg valamely mázzal ellátott fémlemezeket, stb. a máz megszáradása után gépi úton visszük egy folytonos mozgásban tartott fémportartány alá, ahol azokat az illető fémporral elborítjuk, azután pedig forgó kefehenger hatásának tesszük ki azokat, amelynek segélyével a fémport az éppen munkába vett fémlemezen, áíb.-n egyen­letesen elosztjuk ős rányomáis útján a mázréteggel bensőleg egyesítjük, vala­mint ennek lyukacsaiba bedörzsöljük, mire a fémlemezeket stb. külön kemen­cékben hozzávetőleg 150—250° C. hőfok­nak kb. 50 percen keresztül tesszük ki. , Az eljárás foganatosításához való gép lényegében egy etetőhengerpárból áll, amelyet tisztítókefék és a rázó mozgás­ban tartott fémportartány követnek, ezek­hez egyengeíőkefék csatlakoznak, majd pedig égy behúzó és kiadóhengerpárok­kal ellátott köröskörül záil szekrény, amelyben egy fcfrgó kefehenger van ágyazva a fémpornak a fémlemezen stb. való elosztása és arra való rányomása céljából. A gép új alkatrészei a rajz nyo­mán tűnnek ki. Az idetartozó vázlatos rajz a gép egy kiviteli példáját hosszmeüszetben ábrá­zolja. Az (1) állványzatba, amelyhez elüí (2) betoló és hátúi (3) leadó asztal csatlako­zik, a (2) asztal közvetlen folytatásában (4, 4') etetőhengerpár van az (5) csap­ágyakba ágyazva, amely utóbbiak födelei (6) rugók hatása alatt állanak. Az etető­hengerek után egy, fölül nyilt (7) tartány következik, amelynek két oldalán a hen­gerpárok magasságába eső (7', 7") hasí­té'knyílásai vannak. A (7) tartányon be­lül, (8, 8') és (8" 8"') kefepárök között egy (9) tartány van elrendezve, amely az

Next

/
Thumbnails
Contents