72070. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép fémlemezeknek furnírlapoknak és más hasonló anyagoknak fémporral való bevonására

illető fémpor fölvételére szolgál. Ezen fö­lül nyilt tartánynak egyoldal felé lejtő­södő feneke van egy, az egyik oldal felé rézsútosan irányított (9') válaszfal ván beleépítve, amely a fenék legmélyebb he­lyén egy házagot hagy szabadon. A fenék legmélyebb helyén egy rend (9") áttörés ván, amelyen keresztül a fémpor a fém­lemezre jut, amely utóbbit a fémportar­tány alatti (10) támasztó fölött vezetjük el. A fémportartány kifolyatását egy, bel­sejében elhelyezett (11) kerettel szabá­lyozzuk, amely a (11') csapok körül för­dúl el, miközben alja a (9) tártány fenék­rései fölött tolattyúszerűen működik. A fémportartányt a (10 támasztó fölött le­begve tartjuk az (1) állványzaton és pél­dául fölötte elrendezett két (12) kilincs­kerék, valamint az ezeknek feszülő, (13) peckekkel ellátott (14) fiiggesztékek segé­lyével rázó mozgásban tartjük. A (7) tar­tányba beépített kefék közül az elülső (8, 8') kefepár a lemezek tisztítására, á hátulsó (8' 8") kefepár pedig a fémpor egyengetésére, vagyis a fölöslegnek eltá­volítására szolgál. A fölső kefe mindkét kefepárnál az (1) állványzathoz tartozó (15) vezeték útján beállítható és beszabá­lyozható. A (7) tartányt követőleg egy köröskörül zárt (16) szekrény van elren­dezve az (1) állványzatban, amely szek­rénynek elülső oldalfalában egv (17, 17') behúzó , hátulsó oldalfalában pedig egy (18, 18') kiadóhengerp'ár van ágyazva. A szekrtny közepében, a két hengerpár kö­z< tt egy (19) kef ©henger van, amelv a szekrény íeijes szélességét átéri és alul a (20) tartón fölfekvő (21) alátétnek fe­szül. A (17, 17') behúzóhengerek kiadó­felén valamint a (18, 18') kiadóhengerek behúzófelén egymáshoz képest megfele­lően lejtősödö (22, 23) lemezvezetékek vannak beépítve, hogy a lemezek ponto­san a (19) kefehenger alá, onnan pedig a kiadóhengerck közé kerüljenek. A (16) szekrénynek levehető (16') födele belse­jében, továbbá úgy a fenekén, mint pedig a (19) kefehenger mindkét oldalán, fölül nyílt, kivehető (24, 25, 26) tartánvai, ame- ; lyekbe a kefehenger által fölkavart fém­j por gyűjtődik. Az oldalsó gyűjtötartányok aljában (27, 28) védőlemezek vannak, amelyek rhfegakadályozzák, hogy a (16) szekrény oldalfalaiban levő reseken ke­resztül kiszálljon a fémpor. A (4, 4'), (17, 17') és (18, 18') henger­párok hajtása az (1) állváiiyzat aljában elhelyezett (29, 30) elő tét tengelyekről tör­téhik, amelyek közül az előbbit transz­misszióról, erőgépről, stb. hajtjuk meg. A (29, 30) tengelyek ellentétes irány­ban forogtlak, úgy hogy a hengerpárok három hengeréi a (29) tengelyről egyet­len (31) szíjjal, a másik három hengert pedig a (30) tengelyről ugyancsak egyet­len (32) szíjjal hajtjuk. A (19) kefehen­gert hordó (19') tengely hajtását a (30) tengelyről egy külön (33) korong útján nyeri, amelynek párja a (19') tengelyre ékelt (34) korong. A (29) tengelyről kü­j lön (35, 36) korongok segélyével hajtjuk meg a (12) rázómű (37) tengelyét. A gép működése a következő: Az elő­zőleg mázzal ellátott és beszárított lemezt a (2) asztalról a (4, 4') hengerpárra vezet­jük. Mikor a lemez itt áthaladt, akkor a (8, 8') kefék azt megtisztítják. Ezután a lemez a (9) fémportartány alá kerül, amely elborítja az illető fémporral. A (8", 8"') kefék leegyengetik a fömpor fö­löslegét, mire a lemez a (17, 17') behúzó hengerek közé jut, amelyek a (22) veze­tékek között a (19) kefehenger alá viszik, amelynek hatása abban áll, hogy a fém­port egyenletesen elosztja és ranyomja, 111. bedörzsöli a mázrétegbe, hogy ezzel bensőleg egyesüljön. A (19) kefehenger után a (23) vezetékek között a lemez a (18, 18') kiadóhengerek közé, innen pe­dig kész állapotban a (3) asztalra kerül. A (16) szekrény belsejében levő (24, 25, 26) tartányok, amelyekben összegyűl a fölkavart fémpor, a szekrényfödél le­emelésével, ill. a szekrény aljának felnyi­tásával időnkint kivehetők és kiüríthetők. Az akár csak egyoldalt, akár pedig minkét oldalukon fémporbevonattal ellá­tott lemezeket ezután egy, e célra szol-

Next

/
Thumbnails
Contents