72044. lajstromszámú szabadalom • Többhengeres égési erőgép egy vagy több forgó töltőszivattyúval

Megjelent 1918. évi májas hé '^4-éii. MAGY. fJW KIR SZABADALMI fgff i HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72044. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Többhengeres égési erőgép egy vagy töblb ferrgó töltösziVattyúval. ALLGEMEINE ELEKTRIC1TÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 szeptember hó 5-ike. Elsőbbsége 1913 sieptember hó 6-ika. Égési erőgépek töltőszivattyúit eddig dugattyús gépeknek képezték ki, melyek minden sebességnél löketenkint mindig ugyanazt a töltésmennyiséget komprimál­ják a nyomószerepek terhelése által meg­határozott minimális nyomásra. Mint­hogy ezen szivattyúk hajtása a forgattyú­tengelyről történik, a szivattyúk mindig ugyanazon mértékben gyorsíttatnak, il­letve iassíttatnak, mint az égési erőgépek. Ezen együttműködés folytán a munka­hengerek, minden sebességeiéi elegendő mennyiségű és nyomású töltést kapnak, ami különösen az indításnál lehetővé teszi, hogy az égési üzem csakhamar föl­vétessék. Ezen normális töltés fokozására többhengeres égési .erőgépeknél már ajánlották azt az eljárást, hogy indítás közben csak egyes munkahengerek köt­tessenek össze a töltőszivattyúkkal. Dugattyúszivattyúk helyett, ha pl. olaj­mentes töltést akarunk elérni, kompresz­szorok gyanánt forgószivattyúkat is haszr nálhatunk. Ezeknek azonban az a hátrá­nyuk, hogy kis fordulatszámnál szállítá­suk nem kielégítő. Ennek következtében ezen szivattyúknál az égési erőgép indí­tása közben csak igen későn áll be a nor­mális szállítás, mely mennyiség és nyo­más tekintetében a hozzátartozó henge­rek kielégítő táplálását létesíti. A szállításnak a munkahengerek szük­ségletéhez képest való visszamaradása még akkor is bekövetkezik, ha a szivaty­tyúk elektromosan hajtatnak és az égési erőgéppel egyidejűleg indíttatnak. Az elektromotor emellett vagy az égési erő­gép által közvetlenül hajtott áramfej­lesztő vagy egy második, esetleg az égési crőgépteleptől független erőforrás által táplálható. A találmány értelmében forgó töltő­szivattyúkkal ellátott több-hengeres erő­gépeknél a szivattyúkhoz kapcsolt mun­kahengerek számát a szivattyúknak a forgási sebesség által föltételezett szállí­tási fokának megfelelően változtatjuk. Az üzem ezen módját az indításnál oly­módon alkalmazzuk, hogy a szivattyúk által s^illított töltést először csak egy vagy kevés munkahengerhez vezetjük, mire a forgási sebesség növelésénél és a szivattyúk szállítási fokának ebből követ­kező fokozásánál lassanként egyes to­vábbi munkahengereket vagy henger­csoportokat kapcsolunk a szivattyúkhoz, míg végül a normális szivattyú teljesít-

Next

/
Thumbnails
Contents