72044. lajstromszámú szabadalom • Többhengeres égési erőgép egy vagy több forgó töltőszivattyúval

mény elérésénél az összes munkahenge­rek töltéssel .láthatók el. A találmány tárgya teszi egyáltalában csak lehetővé forgó töltőszivattyúkkal el­látott égési erőgépeknek sűrített levegővel való indítását. A sűrített levegővel tör­ténő indításnál két okból arra kell töre­kedni, hogy minél gyorsabban a tüzelő­anyaggal való üzemre térjünk át. Elöször is a sűrített levegővel takarékosan kefi bánni, mert rendszerint csak egy indító­levegőpalack áll rendelkezésre. Nagyobb számú palack a berendezést lényegesen megdrágítaná és nagyobb indltolevegő­kompresszort is tenne szükségessé. Má­sodszor a munkahengereket sűrített leve­gővel keresztülvitt löketek hosszabb sora által nem szabad túlságos mértékben le­hűteni. fia az indítás ideje alatt mind a munka­henger a forgó szivattyúkhoz lenne csa­tolva, akkor a hozzájuk vezetett töltés kezdetben oly csekély lenne, hogy még normális mértékben fölmelegített henge­reknél sem keletkeznék eléggé nagy, a befecskendezendő tüzelőanyag gyújtásá­•»• hoz elegendő kompresszióvéghőmérsék­let Az indítás további folyamán, miköz­ben a szivattyúk lassanként a szokásos fordulatszámra gyorsíttatnának, a henge­rek lehűlése annyira fokozódnék, hogy a normális szivattyúszállítás elérésénél a gyújtás már egyáltalában nem következ­nék be és. másrészt az indítólevegőkészlet ki lenne merítve. Az indítás azonban biztosan és rövid • idő alatt elérhető, ha a kezdetben csekély töltést gyorsan a normális mértékre sűrít­jük és a rendelkezésre álló mennyiségnek megfelelően egy vagy több munkahen­gert töltünk és ezt a hengerti, illetve eze­ket a hengereket a többitől függetlenül az égési üzemhez alkalmassá tedfeűk. Míg a bevezetésben leírt, dugattyús kompresszorokkal ellátott gépnél az egyes hengerek lekapcsolása arra szolgál, hogy a töltés normális nyomása fokoz­ta ssék, addig a találmány célja forgó szivattyúkkal ellátott égési erőgépeknél a 2 • öltés normális nyomásának előállítása és tzzel ilyen gépek indításának gyakorlati lehetővététele. A mellékelt rajz a találmány tárgyának kiviteli példáját mutatja. Az 1. ábra egymással szemben mozgó du­gattyúkkal ellátott többhengeres két­ütemű égési erőgép 'töltőtartályának és szivattyújának metszete; a 2. és 3. ábrán az 1. ábra A—B, illetve (',—D vonalai szerint vett metszetek lát­hatók. A (bl, b2, b3, b4) hengerek az égési erőgép (a) töltőtartályába varinak behe­lyezve. A töltésnek a tartályból a henge­rekbe való átlépése (c) hasítékokon át történik, melyeket az alsó dugattyúk ve­."árelftek. A fölsó dugattyúk a kibocsátó nyílásokat vezérlik, melyek szintén a Iiengerfalakban vannak elrendezve. A (d) forgó töltőszivattyú közvetlenül mecha­nikai útftn az égési erőgép által vagy elektromotor útján hajtatik. Utóbbi eset­ben az üzemáram külön áramforrás, pl. akkumulátor vagy az égési erőgép által hajtott dinamógép által szállítható. Az (al, a2, a3) tartályterek egymástól az {el, e2) tolókák által különíthetők el. A tolókák két-két' (f) dugattyúval vannak ellátva, melyek alsó oldala a tartálytöltés nyomásának van kitéve, míg a dugattyúk fölső lapja a. külső légnyomásnak van alávetve. A dugattyúk méretei úgy van­nak megválasztva, hogy a tolókák a töl­tés normális nyomásánál, kb. 0.3 at. túl­nyomásnál nyitnak. Az indításnál az összes tolókák záró­helyzetben vannak. Ha már most a gépet sűrített levegővel indítjuk és egyúttal a szivattyút üzembehelyezzük, akkor a szál­lított levegőmennyiség csak az (al) tar-? tálvba kerül, ahol csakhamar a normális 0.3 at.-nyi légnyomásra sűríttetik. Mint­hogy a szivattyú szállítása mindjobban fokozódik és csakhamar nagyobb lesz, mint a (bl) hengerben mindenkor a süri­íett levegőlöketek végén a (c) hasítéko­kon át időlegesen bekövetkező kiömlés. A normális töltőnyomás elérésénél a (bl)

Next

/
Thumbnails
Contents