72023. lajstromszámú szabadalom • Tölténydoboz

Megjelent 1918. évi május hó 24-éft. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72023. szám. XlX/c. OSZTÁ LY. TölténydoboE. DEGEN DÁVID KERESKEDŐ WIENBEN. A bejelentés napja 1917 április bó 14-ike. Az ismert tölténydobozok gyártásánál a köpeny és a rekesz egymással összk ölendő részeit összéenyv e zték és a harántoldalon levő fenékéleket, hogy a doboz a megkí­vánt ellenállóképességét kapja, bádogcik­kel látták el. Minthogy a hosszú ideig tartó háború folytán mindinkább nehezebbé válik az ezen cikk gyártásához meglehetősen nagy mennyiségben szükségelt enyv beszerzése és másrészt a fenékéi bádogcsikjai, mint a következőkből ki fog tűnni, hátrányokat okoznak, szükségesnek mutatkozott pótlá­sokról gondoskodni. Jelen találmány állal oly tölténydobozt létesítettünk, melynek előáll,tásánál az enyv egyszerű sodronykapcsok által és a badogcsítok az illető hajlási élek kiemel­kedő dombornyomása által pótoltatnak. Az említett bádogcsíkokat ugyanis igen gyakran rosszul verik föl, minek folytán könnyen lehúllnak. a rossz fölverés to­vábbi folyamánya metsző élek képződése, minek folytán a dobozt kezelőnek kezei könnyen .megsérülhetnek. Ezen hátrányok megszüntetésén kívül a találmány tárgya az ismert töténydoboz­zal szemben egyszerűbb, szebb és olcsóbb gyártmányi ad és szilárdsága az eddiginél lényegesen nagyobbra értékelhető. A mellékelt rajzban a tölténydoboz egy foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a köpeny hálója, a 2. ábrán a rekesz hálója, a 3. ábrán a rekesz áthajlított szegélyek­kel fölülnézetbei , a 4. ábrán egy 1 étfenék fölülnézetben, az 5. ábrán a e azfödő hálója, a 6. ábrán a dob jzfödő keresztmetszete, a 7. ábrán a tölténydoboz hosszmetszete a 8. ábra c—d vonala szerint, a 8. ábrán vízszintes metszet a 7. ábra a—b vonala szerint, a 9. ábrán a tölténydoboz oldalnézetben van ábrázolva. Az (1, 2) hosszfalak a (3) fenék útján összefüggnek és oldaliránynak a (4, 5) harántfalakba mennek át Ezek váltakoz­va egész és fél dobozszélességben vannak ^tartva és köpeny összerakásánál egymást átfödik, mi melWt a keskenyebb (5) ha­rántfalak (5) végi i a doboz harántköze­pébe jutnak. A teljes szélességű (4) harántfalak a fe­nékoldalon kiemelkedő dombornyomás

Next

/
Thumbnails
Contents