72023. lajstromszámú szabadalom • Tölténydoboz

által képezett (7) hajlási élekkel ellátott (6) nyelvekbe mennek át. Ha a dobpz össze van rakva, a (6) nyelvek a (3) fe­nékre támaszkodnak és egy második (8) fenék által lefödetnek. Ennek az a célja, hegy a nyelveket leszorítva tartsuk, il­letve a (3) fenéknek a nyelvek által oko­zott egyenetlenségeit ismét kiegyenlítsük; a második fenék egyúttal erősbítésre is szolgál. A (7) hajlási élek kiemelkedő domború­nvomása által képezett dudorodások ki­felé vannak irányítva és a doboznak e he­lyen a kellő szilárdságot kölcsönzik. A (9) rekeszt oldalt a (10, 10') szegé­lyek határolják, melyek ellenkező irá­nyokban derékszög alatt le vannak haj­lítva és melyek az (1, 2) hosszfalak által egyrészt és a keskenyebb (5) harántfalak (5') végélei által másrészt képezett köz­benső teret pontosan illeszkedve kitöltik. Ennek folytán a rekesz jó alátámasz­tást kap és egy oldal felé sem tolódhat el. ezenkívül a ('1 5) harántfalak belső olda­lai sík alakot kapnak. A (4, 5) harántfalak és a (9) rekesz (10, 10') szegélyei egyszerű (11) sodrony­kapcsok által vannak összefoglalva. A (12) födő n tölténydobozoknál szoká­sos kiképzést nyeri. Nemcsak a (4) harántfalak (7) éleit, ha­nem a doboz összes hajlási éleit is lehet kiemelkedő domború sajtolással képezni, de hornyolással vagy, úgy mint eddig, karcolással (2. ábra) is képezhetők. Miután ezen tölténydobozok készítésé­hez enyvet egyáltalán nem használunk és a gyártás kizárólag gépi úton megy végije, a pontosság és tisztaság minden körülmé­nyek között biztosítva van, ami az eddigi foganatosításoknál hiányzott. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tölténydoboz, azáltal jellemezve, hogy a köpeny (1. 2) hosszoldalfalai a (3) fe­nék útján összefüggnek és a váltakozva a teljes, illetve célszerűen a fél doboz­szélességben .tartott (4, 5) harántfalak­kal egymást átfödik, mi mellett a ren­des szélességű (4) harántfalak fenékol­dalukon kiemelkedő dombornyomású (7) hajlási élekkel (6) nyelvekbe men­nek át, melyek a (3) fenékre támasz­kodnak és egy második (8) fenék által vannak lefödve, míg a (9) rekesz el­lenkező irányokban derékszög alatt le­hajlított (10, 10') szegélyekkel az (1, 2) dobozhosszfalak és az (5) harántfalak (5') végélei által határolt közbenső térbe pontosan beleillik és ily módon Haránt- és hosszeltolódás ellen bizto­sítva van, továbbá (11) kapcsok útján erősen össze van kötve a köpennyel, melynek- egymást átfogó (4, 5) haránt­falai szintén (11) kapcsok által vannak összefoglalva. 2. Az 1. igényben védett tölténydoboz fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve,' hogy az összes hajlási élek kiemelkedő dombornyomással vagy hornyok által vannak képezve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOWDÁJA BUDAP6STb«

Next

/
Thumbnails
Contents