72022. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kemence szerves anyagok száraz lepárlására vagy szárítására

Megjelent lí)23. évi február hó 22-én. MAGYAR KIRÁLYI Wm SZABADALMI BTRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 72022. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és kemence szerves anyagok száraz lepárlására vagy szárítására. AKTIEBOLAGET CELLULOSA CÉG STOCKHOLMBAN ÉS MAGNUSON GUNNAR FREDRIK FŐMÉRNÖK GEFLEBEN. A bejelentés napja 1917 január hó 15-ike. Elsőbbsége 1916 december hó 1-je. A találmány tárgya szerves anyagok­nak, pl. fának vagy efféléknek egymaguk­ban vagy szervetlen anyagokkal, pl. a cellulózagyártás hulladéklúgjaival vagy hasonló anyagokkal keverten való lepár­lására vagy szárítására, valamint kemence ezen eljárás kivitelére. Fa vagy más efféle anyagok száraz le­párlásánál tudvalevőleg a hő a hőforrásból a lepárlandó anyagra főkép a folyamatban képződő gázok keringése által vitetik át, oly módon, hogy ezen gázokat fűtőtestek mentén vezetik el, ami által a gázok fel­hevíttetnek, fajsúlyuk csökken és így a gázok felfelé áramolnak, míg a kezelendő anyag mentén áramolva ismét lehüttetnek, nehezebbekké válnak és alászóllnak. A gázok természetes keringése tehát a keze­lendő anyagban felülről lefelé irányul, Minthogy pedig a fűtőtestek felületének bizonyos nagyságánál ós az egyidejűleg desztillálandó anyag bizonyos mennyiségé­nél a keringés intenzitása a fűtőfelület és a kezelendő anyag között fennálló hőmér­sékletkülönbségétől függ, valamely adott kemence teljesítőképessége attól füírg, hogy a fűtőtesteket a rajtuk átáramló égési gázok mennyire hevítik fel. Világos ebből, hogy fiijggetlenül attól, vájjon a keringő gázok által elért hőmérséklet a lepárló r folyamathoz magában véve szükséges-e, a gázokat tisztán és egyedül a mechanikai hatás, t. i. a keringés elérése céljából nagy mértékben túl kell hevíteni. Minthogy azonban a túlhevítós minden magasabb­rendű szerves vegyületre nézve káros, nyil­vánvalóan előnyös, ha sikerül a keringési sebességet a gázok hőmérsékletétől függet­lenítenünk, minthogy ezáltal elérhetjük azt, hogy a gázokat csak a lepárló folya­mathoz legelőnyösebb hőmérsékletre kell felhevíteni. Megkísérelték már a keringésnek elszene­sítő kemencéikben mechanikai eszközökkel való javítását, oly módon, hogy a gázokat az elszenesítő retort'a felső részéből leszi­vatták és a retorta alsó részébe vezették vissza. Ezen elrendezés hátránya, hogy a szívóventillátor a fentemlített természetes keringéssel ellentétes, érteleimben hat. A találmány tárgyát képező eljárás célja ezen hátrányok kiküszöbölése. Az eljárás lényege abban áll, hogy az eljárás folya­mán képződő gázokat sajátos elrendezések által kényszermozgásúan úgy vezetjük, hogy a lepárlandó vagy szárítandó anyag

Next

/
Thumbnails
Contents