72018. lajstromszámú szabadalom • Lecsapódás alkalmával záróakadályt alkotó lövedék

Megjelent 1918. évi május hó 24-én. MAGY. szabadalmi 1UR hivatal SZABADALMI LEIRAS 72018. szám. XIX/©. OSZTÁLY. Lecsapódás alkalmával záróakadályt alkotó lövedék.. WOLTBER RUDOLF FÓKŐMÜVESMESTER ÉS VÁROSI TANÁCSOS ERFURTBAN. A feejsleatás n»pj» 1916 jnniu hó 19-tte. A jelen találmány tárgya oly lövedék, amely lecsapódása alkalmával záróaka­dáilvá alakul át. A záróakadályokat a harctereken eddig a legénység készítette kézimunkával és gyakran nehéz viszo­nyok között, úgy hogy az akadályok ké­szitése többnyire emberveszteséggel járt. Ezen veszteségeket megszünteti a talál­mány szerinti lövedék, amely szokott mó­don kézzel eldobva, vagy fegyverből, gép­fegyverből, aknavetőből vagy ágyúból, egyenként vagy csoportosan kilőve a föl­dön való lecsapódása alkalmával oly mó­don tertil szét, hogy önmagában is záró­akadályt alkot. Ennek folytán nagyobb számú lövedéknek többé-kevésbé szom­szédos pontokra való kilövése éppen olyan akadályt létesít, mint a dróthálók és hasonló berendezések. A találmány szerinti lövedék nagyobb számú rúdból áll, amelyek egy központi test (középső rúd) körül vannak elosztva és a lövedék lecsapódásakor önmükö* döen szétfeszülnek. A rudak ugyanis úgy vannak vezetve és a középső írúddal összekötve, hogy egy az eleven fcrő által előre hajtott súlyos, test vagy saját súlyok hatása alatt a középső rú 1 körül szét­terülnek és ezen helyzetükben záróaka­dályt alkotnak. A rudak alkalmas akasz­tekok vagy effélék által1 tarthatók meg szélterült helyzetükben. A lövedék kilövése által a támadó ellen­séges csapat előtt a drótakadályhoz ha­sonló záróakadályt lehet létesíteni, amely az ellenséges csapatot visszatartja, vagy i e Jig az ellenség által szétrombolt aika­dályokat nehézség nélkül újakkal lehet pótolni, mivel a lövedékek az arcvonal mögött nagyobb távolságról is kilőhetők és harc közben a szükséghez képest sű­rűbb vagy ritkább ' sorokban állíthatók elő. A lövedék csúcsa célszerűen ernyő­alaku horgonnyal van ellátva, amely úgy van kiképezve, hogy a lövedék le­csapódása és a földbe való befúródása •alkalmával a horgonyernyő egyelőre nem terülhet szét, hanem összecsukott hely­zetben nyomul a földbe. A horgony szét­terülését vagy szétnyílását csakis a kö­zépső rúd irányában ható húzóerő idéz­heti elő, amilyet pl. a föld fölött fekvő, tulajdonképeni záróakadályra a szétrob­banó gránátdarabok* vagy a fölrobbanó lövedék gáznyomása gyakorolnak.

Next

/
Thumbnails
Contents