72018. lajstromszámú szabadalom • Lecsapódás alkalmával záróakadályt alkotó lövedék

A találmány tárgya tehát röviden oly lövedék, amelynél egy közép rúddal tetv szoleges -számú és tetszőleges alakú rúd van csuklósan összekötve, ahol ez utób­biak a záróakadályt, létesítik. A lövedéknek a földhöz való csapódá­sakor a,lövedék csúcsa a földbe fúródik, tehát sebessége elvész, míg a rudak saját súlyuk vagy a középrúdon eltolódó külön súly hatása alaitt iszéttörülnek és ezen helyzetükben záróakadályt alkotnak. A rudakat ezen helyzetükben célszerűen egy ütköző tartja meg, amelyen a rudak a ^lecsapódás pillanatában túlhaladnak. A középső rúd, amely körül a többi rudak kilendülhetnek, úgy képezhető ki, hogy a lecsapódás pillanatában elgörbül­jön. Ez akkor előnyös, ha a lövedék nem meredek, hanem lapos pályát fut be és a földet hegyes szög alatt találja. Ez eset­ben a csúcs rézsútosan fúródik a földbe, azonban a lövedék teste, tehetetlenségé­nél fogva tovább törekszik repülni. Ennek folytán a 'középső fémrúd elgörbül oly módon, hogy rézsútos helyzetéből a lövés irányában többé-kevésbé fölegyenesedik. A lalálmánynak számos lehetséges ki­viteli alakja közül egynéhány a mellékelt rajzon Van föltüntetve, amelyen 32 1. ábra lövedéket összecsukott, léhát lövésre kész állapotban, a 2. ábra pedig a földhöz való csapódás után, tehát záróakadálylyá szétterült alak­jában mutatja, ahol egy külső húzóerő már a horgonyt is szétfeszítette; a 3—9. ábrákon oldalnézetben és alap­rajzban a lövedékeknek különböző kivi­telei láthatók befúródás után. T/íint az 1. és 2. ábra mutatja, a lövedék (a) középrúdjára, amely a (b) csúcsban végződik, a csuklószemekkel ellátott (c) test van illesztve, amelynek (d) szemei­hez az (e) rudak csatlakoznak. Ez utób­biak a (g) merevítések (f) csuklóiba van­nak akasztva, míg a (g) merevítések egy • második, szintén csuklószemekkel ellá­tott (i) test (h) szemeivel vannak össze­kötve. Az (i) test, amely súlyosra is ki­képezhető, a (k) hüvelynél fogva vezet­tetik az (a) középrúdon. Kilövésre kész lövedéknél az (e) rudak az (a) közép­rúdhoz feküsznek és azt körülveszik. Az (a) középrúd a (c) test alatt egy (s) tányért hord, amely a lövedék befúródá­sakor a földre feikszik. A közvetlenül a (b) csúcs fiölött elrendezett ernyőalakú (1) horgony több részre van osztva és pl. háromélű gúla (la ábra), vagy kúp (lb' ábra) alakjával bírhat. A horgony részeit a (t) merevítések az (a) középrúdon csúszó (u). hüvellyel kötik csuklósan össze. Ha a lövedék a földhöz ütődik és befúródik, akkor az (u) hüvely az egyes szárnyakból álló (1) ernyő szétterülését megakadályozza, tehát az ernyő zárt alakban nyomul a földbe. Az ernyő szét­terülését csak az (a) középrúd irányában fölfelé ható'húzóerő idézheti elő, amilyen erőt pl. szétrobbanó gránátdarabok vagy fölrobbanó lövedékek gáznyomása hoz­hatnak létre, midőn a föld fölött fekvő tulajdonképeni záróakadályra hatnak. Ha a lövedéket a földbe való fúródásá­ban az (s) tányér hirtelen megakasztja, akkor az (i) test saját és az (e) rudak súlyának hatása alatt az (a) középrúdon lefelé csúszik, minek folytán az (e) rudak és a (g) merevítések kifelé mozdulnak. Az (e) rudak visszalendülése az (a) kö­zéprúdon elrendezett akaszték, pl. egy rugalmas (p) kilincs segélytvei akadá­lyozható meg. Az (i) test fölső helyzetét egy (n) ütköző, alsó helyzetét pedig egy hasonló (m) ütköző határozhatja meg, azonban ez utóbbira nincs föltétlenül szükség. Ha az (a) középrudat azon a helyen, ahol a földből kilép, tehát közvetlenül az (s) tányér fölött hajlékonyra képezzük ki, pl. az edzelt acélból készült rúd (r) helyét meglágyítjuk, akkor a lövedék le­csapódásakor még összecsukott állapot­ban lévő (e, g) rúdreodszer azt eredmé­nyezi, hogy a tehetetlenség folytán az (a) rúd az (r) helyen elhajlik, és pedig a lö­vedék leépülési irányában. Ha tehát a lö­vedék lapos pályát ír le, akkor a fönti berendezéssel elérjük, hogy az (a) rúd

Next

/
Thumbnails
Contents