70738. lajstromszámú szabadalom • Zárókészülék dugattyúk és hasonlók tömítőgyűrűinél előforduló rések számára

Meglelent 1917. évi március hó 29-én. MAGY. úfe*. KIR. SZABADALMI jRB^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70738. szám. v/d/i. OSZTÁLY. Zárókészülék dngattyúk és hasonlók tömítőgyűrűinél előforduló rések számára. RASCH LUDVIK MECHANIKUS KRISTIANIÁBAN. A bejelentés napja 1916 március hó 22-ike. Magas nyomással dolgozó gépeknél, mint pl. égési erőgépeknél, kompresszo­roknál stb. alkalmazott dugattyúk tömítő­gyűrűinek eddigi szerkezeténél nehogy az ; átszivárgás lényeges legyen, több tömítő- j gyűrűt kellett alkalmazni. Ezáltal azonban j különböző hátrányok keletkeznek, pl. az, ! hogy a dugattyúkat a gyűrűk nagy számá­nál fogva igen nagy hosszban kellett ki­képezni és mindezen tömítőgyűrűk nem­csak nagy számuknál fogva, hanem min­denekelőtt azon körülménynél fogva, hogy a nyomóközeg a gyíírühézagon keresztül a dugattyúgyűrű hornyába hatol és ezáltal' a^gyűrűt a henger falához szorítja, lénye­ges súrlódást okoztak. Ezen erős súrlódás nemcsak a henger erős kopását okozza, hanem egyúttal lé­nyeges munkaveszteséget is eredményez. Mindezen hátrányok a jelen találmány tárgya által kiküszöböltetnek, mely a du­gattyúgyűrű hézagának mindkét oldalon, vagy pedig csakis a nyomóközeg behatá­sának oldalán való elzárására alkalmas készülékre vonatkozik. A találmány szerinti készülék (tomítő­gyűrűzár) abban áll, hogy a dugattyú­gyűrű hornyának egyik vagy mindkét ol-' dalán egy záródarab van elrendezve, mely a hemgerfalhoz szorítva tartatik, míg a du­gattyúgyűrű oly helyzetben van tartva, hogy annak rése mindenkor a záródarab működési mezején belúl foglal helyet. Az esetben, ha a dugattyúgyűrű hornya a hengerfalban van elrendezve, a záróda­rab hasonló módon a dugattyúgyürűho­fony egyik vagy mindkét oldalán helyez­tetik el és. a dugattyú felé szoríttatik. Ezen utóbbi elrendezést dugattyúrudak tömítésénél is alkalmazhatjuk, amennyi­ben a tömítést rwgóból képezzük, mely egy dugattyúgyűrűhöz hasonlóan a tö­mítőszelence falának egy hornyában van elrendezve és ezen horony egyik vagy mindkét oldalán a rúgórés számára egy záródarab van alkalmazva. Á záródarabnak a hengerfalhoz, illetve a dugattyúhoz vagy a dilgattyúrúdhoz való szorítását célszerűen rúgónyomással esz­közölhetjük, és pedig egy külön rúgó se­gélyével, vagy pedig a záródarabnak a dugattyúgyűrűvel való összeköttetése által vagy pedig a záródarabnak és a dugattyú­gyűrűnek egv darabban való szerkesztése által. A" záródarab tetszésszerinti alakban ké-

Next

/
Thumbnails
Contents