70646. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szíjhajtással és e mögött fekvő forgásirány megfordítóművvel ellátott szerszámgépeknél a lendítőtömegek eleven erejének a reverzálás alkalmával a gépek kívül történő megsemmisítésére

(4. ábra). A'(15) emelő fölső, villás karja célszerűen külön darabot képez annak alsó karjától és ettől oldalt van a közös (14) forgási tengelyen megerősítve. A (15) emelő alsó karjának szabad vége egy (16) görgő közvetítésével egy (17) vezető görbe fölületre támaszkodik, mely két, teljesen szimmetrikus ,félből áll. Ez a^ görbe fölület egy (18) emelőn van kiké­pezve (1—3. ábrák), mely az (1—5) meg­fordítómű (19) átál 1 ítótengely ére van szilárdan erősítve. A (19) tengely ég}r célszerűen fogalakú (20) menesztőpecek­kel van elláíva, mellyel egy, a (21) csap körül forgatható kétkarú emelőt képező (22) átállítóvilíára ugy hat, hogy a (20) menesztőpecek a (22) átállítóvillát mind­két átállítási irányion áz átállítás meg­történte után' szabaaon engedi és ezzel a (19) tengelynek az átállításhoz szükséges mértéken túl való elforgatását az •átállitó­villa továbbforgatása nélkül lehetővé teszi. A (20) menesztőpecek e célból a (22) átállítóvilla (23) nyúlványai közé nyúlik, melyek közül az átállítás megtör­ténte után kiszabadul és tovább forgat­ható. A (22) átállítóvilla önmagában véve ismert módon a (24) hajtandó tengelyen eltolható (25) kapcsolóelemmel van ösz­szekötve. Ez a kapcsolóelem, mely a raj­zon középső, azaz kikapcsolt helyzetében van föltüntetve, jobb- vagy balfelé tör­ténő eltolásakor szintén önmagában véve ismert módon, egyik vagy másik (26) kúp­fölületével az egyik vagy a másik ismert alakú és működésű szorítóemelőnek cél­szerűen utánáflíthaíó (27) szöge alá nyú­lik úgy, hogy ha a szorítóemelő meghu­zatik, egy (28) szorítógyürűt. szétfeszít és ezzel előidézi, hogy ez a gyűrű az illető: a (2) vagy az (5) fogaskereket kapcsolja össze a (24). tengellyel tennék az egyik vagy a másik irányban való forgatása cél­jából. Erinek elérésére az egyik: a (2) fo­gaskerék a (8) Rajtótengely megfelelő (1) fogaskerekével közvetlenül, a másik: az (5) fogaskerék pedig a (8) hajtótengely másik, ehhez tartozó (3) fogaskerekével | egy (4) közvetítő fogaskerék útján van kapcsolva (3., 5. ábrák) úgy, hogy a be­kapcsoláskor, ismert módon, az egyik: az (1—2) fogaskerékáttétel jobbra, a másik: a (3, 4, 5) fogaskerékáttétel pedig balra forgatja a (24) hajtandó tengelyt.' Erről azután a mozgás, szintén ismert módon, megfelelő sebességváltó fogaskerékáttéte­lek közvetítésével, a (29) lendítőkerékket ellátott (30) szerszámtengelyre VivöÖik át A (15) kapcsolóemelőhöz egy olaj- vagy efféle fékhenger (31) dugattyúja van kap­csolva, mely csillapítóan hat a '<(9) spirál­rúgóra, 111. ennek hirtelen hatását «*ty-Híti. A megfordítómű működtetésére és egyidejűleg a (7) súrlódó tárcsa visata­hűzására a (19) átállítótengelyen egy (32) kézi emelő van elrendezve (1—3. ábrák). A berendezés működési módja m&r most ez: Az esztergapad kiiktatott, azaz nyugalmi helyzetében a leirt alkatrészek a rajzon föltüntetett és főleg az 1. ábrán látható helyzetet foglalják el. Ebben a helyzetben a (25) kapcsolóelem Hatástalanul a^ meg­fordítómű (2) és (5) fogaskerekei közt a középen áll. A (17) vezető görbe fölölet középső, (171) mélyedésével érintkezik a (15 kapcsolóemelő (16) görgőjével. A (7) súrlódó tárcsa ekkor a (9) rúgó teljes fe­szültségével szorul be a (6) szíjtárcsába, míg a (34) rúgó. csak mérsékelten van megfeszítve. Ha most meg akarjuk indítani az esz­tergapadot, a (32) kézi emelőt az 1. áb­rán látható (x) nyíl irányában" elforgat­juk. Ezáltal mindenekelőtt a (20) ütkoző­pecek nyomást gyakorol a (22) átállító emelő alsó karjának baloldali (23) nyúl­ványara és ezzel ezt az emelőkart balfelé, fehát a fölső emelőKarral kapcsolódó (25) kapcsolószervet jobbfelé eltolja és a (2) fogaskereket kapcsolatba hozza & (24) hajtandó tengellyel. Közvetlenül e kap­csolat létrejötte előtt a (15) kapcsoló­emelőt a (19) tengelyre ékelt és az (y) nyíl irányban elforgó- (£8) emelő (17) | gprbe főlületének (171, 1711) darabja, a

Next

/
Thumbnails
Contents