70646. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szíjhajtással és e mögött fekvő forgásirány megfordítóművvel ellátott szerszámgépeknél a lendítőtömegek eleven erejének a reverzálás alkalmával a gépek kívül történő megsemmisítésére

- 4 — (16) görgőnél fogva, a (z) nyíl irányában elforgatja. A (7) súrlódó tárcsa (12) ágyazó hüvelyén ülő (13) csúszó gyürü tehát balfelé eltolódik és a (34) rúgót összenyomva a (12) ágyazó hüvely bal­oldali végén lévő karimára nyomást gya­korol. Mihelyt most a (34) rúgó feszült­sége oly nagyra nő, hogy a (9) rúgó ellen­kező irányú feszültségét legyőzni képes, a (34) rúgó a (12) ágyazó hüvelyt, bal­oldali karimájánál fogva, balfelé tolja úgy, hogy a (7) súrlódó tárcsa a (12) ágyazó hüvelyébe beerősített (11) kereszt­csappal, mely 'a (8) hajtótengely (33) hosszhasítékában ,szabadon eltolódhatik, valamint a (10) szöggel együtt a (9) rúgó hatása ellenében balfelé tolódik, azaz a (6) szíjtárcsából kihúzódik úgy, hogy ez lazán foroghat tovább a szíjjal a (8) hajtótengely körül anélkül, liogy ez utób­bit magával vinné. Ha a fönt leírt kapcso­lat (a (2) fogaskerék és a (2-^ tengely közt) létrejött, a (32) kézi emelő tovább­forgása közben a (20) menesztő pecek balfe^ mozogva -elereszti a (22) átállító emelő baloldali (23) nyúlványát és a (19) tengely a (18) karral és a (17) görbe fölü­lettel együtt további orog az (y) nyíl irá­nyában. Időközben a (15) kapcsoló emelő (16) görgője túlhaladt a (17) vezető görhe (1711) csúcspontján és a fölső csökkenő sugarú (17) görbe részre megy áf úgy, hogy a (15) kapcsoló emelő a (9) és (34) rúgpk hatása alatt visszaforog és a (7) súrlódó tárcsát ismét kapcsolatba hozza # (6) szíjtárcsával. X (31) csillapító du­gattyú ekkor a rúgók hatását enyhíti úgy, hogy a bekapcsolódat fokozatosan megy végbe és így az esztergapad lassan foko­zatosan gyorsulva indul mozgásnak. Ha most az esztergapad forgási irányát meg akarjuk fordítani, azaz. visszafelé forgásra akarjuk az esztergapadot beállí­tani, csak a (32) emelőt kell az (x) nyíllal ellenkező irányban elforgatni. Ekkor, minthogy a (20) menesztő pecek még ki van kapcsolódva a (22) átállító emelő (23) nyúlványaiból, a most az (y) nyíllal ellenkező irányban elforgó (17) görbe fö-Iulefnek nagyobbodó sugarú fölső része a (15) kapcsoló emelőt ismét csak a. (z) nyíl irányában. forgatja el ugy, hogy a (7) súrlódó tárcsa ismét kikapcsolódik a (6) szíjtárcsából és utóbbi ismét üresen forog. Ha most a (17) görbe fölület fölső (1711) csúcspontja eléri a (16) görgőt, a (20) menesztő pecek kapcsolatba jön a megfelelő (23) nyúlvánnyal és miközben a (16) görgő a (17) görbe fölület fölső (1711) csúcspontjától annak alsó (1711) csúcspontjáig halad, a (25) kapcsoló ele­mét úgy állítja át, hogy a (2) fogaskerék helyett most az (5)' fogaskerék jön kap­csolatba a (24) hajtandó tengellyel. Ha ez az átállítás végbement, az esztergapad­ban uralkodó nagyobb elevenerő a kisebb^ elevenerejű (8) haj főtengely _ forgásának megfordulását idézi elő. Ha azután a (16) görgő az alsó (1711) görbecsúcspont alá, az alsó csökkenő sugarú (17) görberészre megy át, a (9) és (34) rúgók a (31) csilla­pító dugattyú ha lása alatt a (7) súrlódó tárcsát ismét fokozatosan kapcsolatba hozzák a forgó (6) iszíjtárcsával. Mint­hogy most a (7) súrlódó tárcsa a (8) hajtó­tengely forgási Irányának megelőzőleg történt átmeneti megfordulása folyítián ellenkező irányban forog, mint a (6) szíj­tárcsa, ezért utóbbi fokozatosan bekövet­kező fékező erővel hat arra. Ez csúszást idéz elő a- súrlódó kúpfölületen mind­addig, míg az esztergapadban uralfiodó elevenerőt a súrlódási kapcsoló húzóereje megsemmisíti, mikor is a (6) szíjtárcsa a (7) súrlódó tárcsát és vele a (8) hajtóteii­gelyt saját forgási irányában ismét for­gásnak indítja. Ezáltal a (30) szerszám­tengely forgási irányának kívání megfor­dulása megy végbe lassan gyorsuló moz­gással. Azonos módon történik az eszter­gapad visszafelé forgásának újból előre­forgásra való átkapcsolása. Ha csupán az esztergapad rövid időre való be- és kikapcsolását akarjuk végezni a forgásirány megfordítása nélkül, azaz. ha a (30) szerszámtengelyt azonos forgás-

Next

/
Thumbnails
Contents