70646. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szíjhajtással és e mögött fekvő forgásirány megfordítóművvel ellátott szerszámgépeknél a lendítőtömegek eleven erejének a reverzálás alkalmával a gépek kívül történő megsemmisítésére

tósan beálló fékezőerőként engedjük hatni a szí j tárcsára, míg ez az elevent erő a szíj, ill. a szíjtárcsa éppen uralkodó húzóerejének mértékére . ősökként és a szíj, ill. a szíjtárcsa újból mint húzó (moz­gató) elem jut hatásra és ezzel most már aj megfordít.óTBfü mögött fekvő • forgatható tömegeiket mozgási irányuk megfordílá­, sára, ill. a szándékolt forgási irányban valfó mozgásra kém^szeríti. Ily módon a forgási irány megfordítá­sának ellenszegülő eleven erőnek fokoza­tosan és teljesen íőkésimehtesen, valamint a gép minden, megsérülése nélkül végbe­menő megsemmisítését érjük él. fia az elj árás foganatosításakor a hajtó­szíjat a szíjtárcsával együtt kapcsoljuk le a szíjtárcsa tengelyéről, akkor a szíjtár­csát a szíjtárcsaitengellyel, ill. azzal a hajtótengellyel, nielyröl a megfordítómü a mozgást az egyik, vagy a másik forgási irányban a gép mozgatandó részére vezeti tovább, célszerűen súrlódási kapcsoló se­gélyével kötjük össze, melynek a hajtó­tengelyen eltolhatóan szerelt kapcsoló^ szervét rúgó tartja hatásos helyzetében és mély kényszermozgásulag úgy van össze­kötve a megfordítómü átállítószervével és a kapcsolószerv rugalmasságát csillapító szervvel,, hogy' a ijxegföícdítómű átállítása­kor a kapcsolószerv, a szíjtárcsa átmene­tileg való kikapcsolása céljából, a kap­csolószervet terhelő rúgó megfeszítése közben, visszahúzódik és a megfordító­m,ű átállítása után, a fokozatosan beálló súrlőció, ill. fékező erő' előidézése céljá­ból újból fölszabadul. E célból a csillapí­tott rúgóerő ezen fölszabadulás után a most átmenetileg a szíjtárcsával ellenté­tesen vagy ehhez képest lassabban forgó kapcsolószervet újból összeköttetésbe hozza a szjjtarcsával és így utóbbit a Eáqtótengeliyel. A. mellékeli rajzon ilyen berende­zés van bemiíiiairva* pl. ejgy csavarmetsző esztergapadon való alkaljaazásában, és pedig: az 1. ábrán oldalnézetben és részben met­• szetben, a 2. ábi;án fölülnézetben és a 3. ábrán az 1. ábra A—B vonala men­tén vezetett, balfelől nézett metszetben, míg a \ 4. ábra az 1. ábra G—D és az 5. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vezetett második metszetet mutat, mind­kettőt jobbfelöl nézve., , A (6) szíjtárcsába*, mely az eszíergapad valamennyi mozgását "létesíti, egy (7) súr­lódó tárcsa nyúlik be (1. ábra), 'mely az (1—5) megfordítómü (8) hajtótengelyén eltolhatóan van ágyazva és egy (9), vala­mint egy (34) spirálrúgó hatása alatt áll, meíyek mindegyike azt a (6) szíjtárcsához szorítani igyekszik. A (9) rúgó ugyanis egy, a (8) tengely üreges végében ennek hosszirányában eltolható (10) szöget Vesz körül és egyrészt a szög jobboldali vé­, gére erősített hüvelyre, másrészt pedig a (8) tengely egy belső karimájára táiYiasz­kodik úgy, hogy a (10) szöget jobb felé eltolni igyekszik. A (10) szög baloldali vége egy (11) keresztcsap útján a (7) súr­lódó tárcsával áll kapcsolatban (1. és 4. ábrák), és. pedig a (11) keresztcsap, két végével a (8) tengely (33) hosszfcasítékán keresztül, a (7) tárcsa (12) ágyazó hüve­lyébe nyúlik be. A (12) ágyazóhüvelyen egy (13) csúszógyürü ül tengelyirányban eltolhatóan, melyre a (34) rúgó'egyik vége támaszkodik, míg e rúgó másik vége a (12) ágyazóbüvely balpldali végén lévő karimára fekszik úgy, hogy a (13) gyűrű balfelé tolásával a (34) rúgót összenyomni,, majd amikor mér a (34) fügó így létesí­'tett feszültsége a (9) rúgó feszültségét le­győzi, a (12) ágyazóbüvely baloldali ka­rimájánál fo^va a (7) súrlódó' tárcsát a (6) szíjtárcsából balfelé kitolni és ezzel a szíjtárcsa és a (8) hajtótengely kény­szeraiozgású kapcsolatát megszüntetni le­het. ' % Á (Í3) császógyörö eltolására egy két­karú (15) emelő szóigál, mely kényszer-* mozgásulag van a gyűrűvel összekötve

Next

/
Thumbnails
Contents