70646. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szíjhajtással és e mögött fekvő forgásirány megfordítóművvel ellátott szerszámgépeknél a lendítőtömegek eleven erejének a reverzálás alkalmával a gépek kívül történő megsemmisítésére

Megjelenti 1917. évi március hó 17-ón. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LET RAS 70646. szám. XVI/d. OSZTÁLY. . Eljárás és berendezés szíjhajtással és emögött fekvő reverzálóművel ellátott szerszámgépeknél a lendítő tömegek elevenerejének a reverzálás alkalmával a gépen kívül történő megsemmisítésére. J. A. MAFFEI MASCH1NEN- UND LOKOMOTIVFABRIK CÉG MÜNCHEN-HIRSCH ALJBAN, A bejelentés napja 1916 íebruár hó 24-ike- Elsőbbsége 1914 augusztus hó 22-ike. Szíjhajtással és emögött fekvő forgás­iránymegfordító- (reverzáló-) művel ellá­tott' szerszámgépeknél, főleg esztergapa­doknál a mozgó lendítő tömegeknek a forgásirány megfordításakor a» gépben, a megfordítómű mögött érvényre jutó ele­ven erejét jelenleg a megfordítóműnek éppen beiktatott súrlódási kapcsolójá­ban semmisítik meg. Ennek az a hát­ránya,, hogv egyrészt a gép fogaskerék­műve a hirtelen bekövetkező forgásirány­megfordítás folytán rongálódik és más­részt a megfordítómű súrlódási kapcsolói gyors kopásnak vannak alávetve. A jelen találmánnyal ennek a hátrány­nak kiküszöbölését és egy olyan eljárás­nak és ennek foganatosításara alkal­mas berendezésnek létrehozását célozzuk, mellyel úgy az ilyen esztergapadoknál, mint minden olyan szerszámgépnél, mely­nek a szíjhajtás és a forgásiránymegfor­/dítómű mögött nagyobb mozgatott len­dítőtömegei vannak, mely lendítőtöinegek a forgásirány megfordításának tetemes eleven erővel szegülnek ellene, .ezt az ele­ven erőt a gépen kívül a fogaskerékmű-1 'vekre és a megfordítóműre teljesen ár­talmatlan módon megsemmisíteni lehet, j E célra a jelen eljárás szerint a gép for­gási irányának megfordításakor (a gép átveaérlésekor) mindenekelőtt a szíjtáncsa tengelyének a szíjhajtással való kényszer­mozgású kapcsolatát átmenetileg meg­szüntetjük, és pedig vagy a*h ajtó szíj meg­lazitásával, amíg annak csúszása be nem áll, vagy pedig a szíjtárcsa kiiktatásával, ill. a szíjtárcsa és tengelye,közt lévő kap­csolat megoldásával, mire a megfordító­művet átállítjuk és ezzel a szíjíárcsa ten­gelyét a lendítőtömegeknek a gépben ^ural­kodó eleven ereje segélyével forgási irá­nyának átmenetileg való megfordítására kényszerítjük: Ha most végbement a szíj­tárcsa tengelye forgási irányának ez az átmeneti megfordulása, vagy ha az emlí­tett eleven erő befolyása 'alatt a szíjtárcsa forgása legalább is csaknem a megfordu­lási pontig lassult, a lendítőtömegeknek a gépben urajkodó eleven erejét fokoza-

Next

/
Thumbnails
Contents