70611. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyagok cserzésére és a cserzőanyag egyidejű tisztítására

Megjelent 1917. évi március ho 10-911. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 70611. szára. Xl/a. OSZTÁLY Eljárás anyagok cserzésére és a cserzőanyag egyidejű tisztítására. ELEKTRO-OSMOSE AKTIENGESELLSCHAFT (GRÁF SCHWERIN­GESELLSCHAFT) CÉG M/M FRANKFURTBAN, MINT A GESELL­SG HA FT FÜR ELEKTROOSMOSE M. B. H. M/M FRANKFURTI CÉG ' JOGUTÓDJA. A 68620. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 szeptember hó 18-ika és elsőbbsége 1914 január hó 7-ike. A törzsszabadalomban anyagok cserzésére, impregnálására stb. szolgáló olyan eljárás van ismertetve, melynél a kezelendő anya­gokat fölvevő folyadékot diafragmák közt elektroosmosenak vetjük alá. Ismertejfcvé van főleg a törzsszabadalom­ban, hogy mily módon foganatosítható ez eljárás szerint, anyagok elektromos úton vaió eserzéáe. Ismertetve van továbbá ott, hogy mily módon transporálódik át a cser­zőoldat az elektromos áram hatása alatt a nyersbőrön, mely ekközben cserzett bőrré alakúi át. Az is meg van már említve ott, hogy az eljárás foganatosításakor a hasz­nált tanninoldat a nyersbőrön való osmo­tikus keresztülhatolása közbén önműködően megtisztul. 1 Azt 'találtak már most, hogy olyan cserző­kivonatok (extraktumok) is, melyek számta­lan, nem cserzőalkatrészeik miatt, melyeket tartalmaznak, nem használhatók föl úgy egyszerűen a eserzéshez, az elektromos cser­zéshez alkalmazhatók lesznek, ha a jelen eljárást használjuk. A jelfen találmány abban csúcsosodik ki, hogy az osmptikus cserző­eljárás az extraktioanyag osmotikus tisztító eljárásával van egyesítve. Az eljáráshoz szükséges berendezés lénye­gileg ugyanaz, mint a törzsszabadalomnál azzal a különbséggel, hogy ama tér, mely a törzsszabadalomnál a cserzőoldat fölvéte­lére szolgál (az a tér ez, mely a katóda előtt van), valamely positiv diafragmával", pl. bőrdarabbal két részre van osztva. Vala­mennyi szakaszt most mindenekelőtt vízzel töltünk meg kivéve a katóda és az említett positiv diafragma közt lévő teret, melybe cserzőkivonatot öntünk. Az áram átmenete­kor már moat az extraktum valamennyi bázikus tisztátlansága a katódikus diafrag­mán át a katódatérbe vándorol, míg a sava­nyú tisztátlanságok, melyek rendszerint nem oly számosak, mint a bázikusok a positiv diafragmán át az elkülönített vízzel telt térbe, onnan pedig a nyersbőrön és az anódikus diafragmán át az anódatérbe ván­dorolnak. Ha ily módon bizonyos előtisztítás vég­hez ment, a tannin kezd keresztülvándo­rolni a positiv diafragmán és a positiv

Next

/
Thumbnails
Contents