70532. lajstromszámú szabadalom • Esztergapad a tengelyfejben vagy tengelyfejen elrendezett szerszámokkal

1 Megjelent 1017. évi február hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 70532. szátn. XVI/d. OSZTÁLY. Esztergapad a tengelyfejben vagy tengelyfejen elrendezett szerszámokkal. MASCHINENFABRIK WARSTEIN-LIPPSTADT G. M. B. H. CÉG LIPPSTADTBAN. A 68929. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 junius hó 30-iba. A törzsszabadalom tárgyánál a szerszá­mokat ki kell cserélni, ha különböző nagy átmérővel biró tárgyakat kell megmun­kálni, miután a (32) karok sugárirányú kimozdulása korlátolt, illetve előre megha­tározott nagysággal bír. Hogy már most különböző nagy munkadaraboknál ugyan­azon szerszámokat lehessen fölhasználni, a szerszámok külön tfertőkön rendeztetnek el, melyek a (32) karokhoz, vagy pedig a tengely fejben sugárirányban elcsúsztat­ható csúszódarabokhoz képest elállítha­tok. Ezen újítás néhány foganatosítási pél­dáját a mellékelt rajz 1—4. ábrái tüntetik föl. Amennyiben a rajzon föltüntetett be­rendezés a törzsszabadalom tárgyával megegyezik, a megfelelő részek ugyan­azon vonatkoztató jelekkel vannak ellátva. Az 1. ábra szerint való foganatosítási példánál az üreges (9) tengelyben a (31) csapok körül lengő (32) karok az (53) szer­számtartóval hasonló módon, mint atörzs­szAbadalom 10. ábrájánál, az (54) csap út­jai. vannak összekötve. Hogy azonban a szerszámoknak sugárirányú beállítása vál­toztatható legyen, az (53) szerszámtartóban több rovás van alkalmazva, minek foly­tán'a csap kapcsolódása változtatható és. a szerszámok nagyobb vagy kisebb átmé­rővel biró munkadarab számára beállít­ható. A 2. ábra szerint való foganatosítási példánál a szerszámtartó megosztott, mi­nek folytán az (53) rész a szerszámmal, illetve a (34) menetvágópofával, az (53a) rész az (54) csap útján pedig a hozzátar­tozó (32) karral van összekötve. A szer­számtartó két (53) és (53a) része egymás­sal az (53b) fogas kapcsolódás és ezen­kívül a (60) összekötő csavar útján van összekötve. Ha tehát a szerszámot, illetve á (34) menetvágópofát sugárirányban más' helyzetbe akarjuk beállítani, a (60) csa­vart megoldjuk és az (53) részt az (53a) részhez képest olykép toljuk el, hogy máff fogak jussanak egymással kapcsolatba. A fogas kapcsolás célja a szerszámtartó két részének oly módon való összeköttetése, hogy ezen részek egymáshoz képest való elcsúszása megakadályoztassék. Ha a munkadarabok nemcsak külső, fö­lületükön, hanem különösen homlokfö­lületükön munkálandók meg és ha emel­lett lehetővé kívánjuk tenni nagyobb át­mérőkülönbségekkel biró tárgyak meg-

Next

/
Thumbnails
Contents